– Hold gruveslammet unna Førdefjorden!

Naturvernforbundet trapper nå opp kampen for å redde Førdefjorden fra millioner av tonn med gruveslam. – Nå er det på høy tid at regjeringen Solberg våkner og ser hva som kan skje med fjorder som slammes ned med gruveavfall. Hvis dette tillates, frykter vi lignende forhold som i Jøssingfjorden, som er ødelagt etter flere tiår med gruvedumping, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Fargerike mudderbunnsjøroser

Den 27. januar kunne undervannsfotografen Erling Svensen dokumentere store naturødeleggelser i Jøssingfjorden, hvor gruveselskapet Titania har dumpet flere millioner tonn gruveavfall.

– Jeg har aldri sett en så ødelagt fjord, uttalte undervannsfotografen Erling Svensen til Aftenposten. Svensen, som er en svært erfaren dykker, har foretatt en rekke dykk i fjorden. 

– Jeg har dykket flere steder, både helt innerst og langt ute i fjorden. Det samme overalt. Bunnen er nesten helt død. Alle store steiner, med et visst liv, var også delvis dekket av slam, sa Svensen til Aftenposten.

Les også: Vi godtar ikke at flere fjorder blir ødelagt

Naturvernforbundet krever at det nå må gjøres grundige uavhengige undersøkelser av tilstanden i Jøssingfjorden før flere fjorder blir ødelagt av gruvedumping. 

– I mellomtiden må gruvene i Førdefjorden og Repparfjorden legges på is, sier Ask Lundberg.

Hun viser til at det i disse sakene er brukt innkjøpte rapporter fra Titania, hvor det hevdes at livet har vendt tilbake på sjøbunnen, og at det skjedde 5-10 år etter deponeringen opphørte. Erling Svensens bilder viser en helt annen virkelighet.

Sterkt skadd Jøssingfjord, 34 år etter gruvedumping er avsluttet. Likevel blir fjordens tilstand klassifisert som god av konsulentselskap. Foto: Erling Svensen.

Naturvernforbundet trapper nå opp kampen for å stanse Nordic Minings gruveprosjekt ved Førdefjorden. Den 28. januar gikk gruveselskapet ut og annonserte at anleggsarbeidet vil starte allerede i 2020. Det har Naturvenforbundet planer om å hindre. Og det er god grunn til å tro at prosjektet kan stanses. Nordic Mining har søkt om driftskonsesjon, men behandlingen av denne er så vidt i gang. Til sammenligning tok det over to år fra da Nussir søkte om driftskonsesjon ved Repparfjorden til endelig behandling av Regjeringen. 

– Nordic Mining sin annonsering om å starte anleggsarbeidet allerede i 2020 vitner om at de ikke forstår hverken saksgangen i gruveprosjektet, eller hvilke innvendinger som fortsatt venter behandling. Og jeg kan love at vi skal gjøre alt i vår makt for å stanse raseringen av Førdefjorden, sier Lundberg.

Her er noen av hindrene som fortsatt står i veien for Nordic Mining:

▪ Nordic Mining har ikke fått driftskonsesjon, og konsesjonen er ikke en gang behandlet i førsteinstans. Dersom direktoratet for mineralforvaltning gir driftskonsesjon, vil Naturvernforbundet og en rekke andre aktører klage vedtaket inn til næringsminister Iselin Nybø.

▪ Nordic Mining har ikke tillatelse til å bruke flotasjonskjemikaliet SIBX, som er vurdert til å være svært giftig for vannlevende dyr, og som Miljødirektoratet har krevd ytterligere dokumentasjon om.

▪ Nordic Mining mangler investorer, og stadig flere investeringsbanker får strengere retningslinjer mot finansiering av gruveprosjekt med dumping i sjø, deriblant Citigroup og Standard Chartered.

▪ Nordic Mining sa  etter presentasjonen av mulighetsstudien (DFS) 28. januar at de fortsatt planlegger å dumpe gruveslam i Førdefjorden. Men Sunnfjord kommune har vedtatt at de ikke vil ha dumping i fjorden: «Sunnfjord kommune støttar mineralutvinning på Engebøfjellet og full utnytting av ressursane for å unngå bruk av sjødeponi.»

▪ Jøssingfjorden har blitt brukt som et eksempel på at fjordbunnen restaurerer seg raskt (5-10 år) etter endt gruvedumping. Men nye bilder viser at fjordbunnen fortsatt er skadet av gruveslam 36 år etter https://www.aftenposten.no/norge/i/P92Wr0/naturfotograf-om-joessingfjorden-jeg-har-aldri-sett-saa-oedelagt-natur

▪ Utslippstillatelsen til Nordic Mining er basert på feilaktige forutsetninger. De planlegger å bruke andre kjemikalier enn hva de har fått tillatelse til, den såkalte samfunnsnytten som ble presentert i søknaden er kraftig redusert, og gruveselskapet har ikke vurdert de mest miljøvennlige metodene for drift (underjordsdrift med tilbakefylling og «gjenbruk» av restmasser i annen industri). Dette har ført til krav om at utslippstillatelsen må trekkes tilbake, og at en ny søknad må leveres norske myndigheter.

– Det er totalt uakseptabelt å bruke norske fjorder som avfallsplass for gruveindustrien, sier Ask Lundberg.