Høringsinnspill: Godkjenning av avfallshåndteringsplan for Nordic Rutile AS

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom takker for muligheten til å gi innspill til denne høringen. Vi mener gruveselskapets avfallshåndteringsplan er så full av mangler at den ikke kan godkjennes av Miljødirektoratet.

Vårt høringsinnspill består av to deler. Del 1 handler om avfallsminimering og –
håndtering, og om problematikken rundt at avfallshåndteringsplanen kommer alt for sent i prosessen
av denne saken. Del 2 handler om hvilke direkte påvirkninger beskrivelsene av planene og tiltakene i
avfallshåndteringsplanen vil kunne ha for natur og miljø.