Ikke overbevist av svar fra Erna

Høyre-leder Erna Solberg svarer på kritikken fra Naturvernforbundet, Den norske turistforening, Friluftslivets Fellesorganisasjon og WWF. – Erna baserer seg på myter, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Fire av Norges største naturvernorganisasjoner sendte fredag brev til Erna Solberg, etter at Høyre-lederen torsdag flagget at hun ville åpne for mer ødeleggelse av norsk natur. Statsministerkandidaten har nå svart organisasjonene i et brev. Et av kjernespørsmålene var om Høyre ønsker å svekke naturmangfoldloven. Solberg avviser at dette er en mulighet.

– Her er oppslaget i VG misvisende. Høyre stemte for loven da den ble behandlet i Stortinget i 2009. Vi står fortsatt bak loven.Naturmangfoldloven er et av de viktigste verktøy for å ta vare på naturmangfoldet. Her er vi helt enige med dere.Høyre ønsker derfor ingen svekkelse av naturmangfoldloven, skriver Solberg.

Allikevel åpner partiet for å «evaluere virkeområdet og omfanget av Naturmangfoldloven.

– I noen tilfeller ser vi at praktiseringen av loven kan føre til uheldige utslag og påføre samfunnet store kostnader og utsettelse av viktige infrastrukturprosjekter. Det har i media de siste årene vært pekt på en del slike enkelteksempler. Slike eksempler kan svekke oppslutningen om naturvernet i Norge, noe ingen er tjent med. I Høyres program skriver vi derfor at Høyre «vil ivareta hensynet til naturmangfoldet, men evaluere virkeområdet og omfanget av naturmangfoldloven». Dette ligger til grunn for vår politikk på dette området, skriver Solberg.

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, mener Solbergs avklaring ikke er tilfredsstillende.

 Naturmangfoldloven er vårt viktigste verktøy for å ta vare på naturen. Solberg sier hun ikke vil svekke loven, men hun sier også: «I noen tilfeller ser vi likevel at praktiseringen av loven kan føre til uheldige utslag og påføre samfunnet store kostnader og utsettelse av viktige infrastrukturprosjekter». Det er nettopp i behandlingen av enkeltsakene vi avgjør om vi tar vare på naturen eller ikke, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Nina Jensen i WWF er også kritisk til Solbergs avklaring.

– Erna Solberg siterer også partiprogrammet hvor det står at Høyre: «vil ivareta hensynet til naturmangfoldet, men evaluere virkeområdet og omfanget av naturmangfoldloven.» Hvis denne gjennomgangen av naturmangfoldloven som Høyre varsler svekker loven er det et faretruende signal for naturen, sier Nina Jensen i WWF.

– Legger opp til vill vest i villmarka

Et annet sentralt spørsmål til Solberg, var holdningen til motorferdsel i utmark.

– Det er viktig å understreke at Høyre aldri har gått inn for noe frislipp av motorferdsel i utmark. Motorferdsel skal foregå i et begrenset område av kommunen, i merkede løyper, og hensynet til fred og ro i naturen skal tillegges stor vekt. Det er selvsagt helt uaktuelt med motorferdsel i utmark i nasjonalparker eller andre vernede områder, skriver Solberg.

– Det er bra at Høyre fortsatt vil regulere snøscootertrafikk i naturen. Kjøring rundt i naturen bare for moro skyld er faktisk noe de fleste er i mot. Derfor er det veldig underlig at Høyre ber om en evaluering, men samtidig vil gjøre en vesentlig lovendring før evalueringen er på bordet. Det er direkte villedende og feil å påstå at erfaringene fra forsøksordningen i 2000-2005 med Scooterløyper i 7 kommuner er udelt positive. Ulovlig kjøring har også tatt seg opp flere steder. En rekke hytteeiere vil føle seg lurt av regjeringen når de får en støyende snøscootertrase i nærheten. Det var ikke det de skaffet seg hytte for.

Haltbrekken mener Solberg legger opp til lovløse tilstander i norsk villmark.

– Konfliktene vil øke, og politikere legger opp til vill vest og lovløshet fordi det ikke vil komme midler til kontroll, håndhevelser og øket beredskap. Naturen er fortsatt det stedet hvor nordmenn beveger seg med egne krefter. Skal også ferdsel i naturen motoriseres, tør vi ikke tenke på de langsiktige konsekvensene for folkehelsa.

Vil tillate mer bygging i strandsonen

Solberg har også høstet kritikk for å ha foreslått å tillate mer bygging i strandsonen, men mener kritikken er overdreven.

– Når det gjelder strandsonen, har Høyre ikke planer om å oppheve det generelle byggeforbudet. Vi vil imidlertid styrke det lokale selvstyret i arealsaker, slik vi også understreket da plan- og bygningsloven ble vedtatt. Presset på strandsonen er svært ulikt i ulike deler av landet, og det ikke nødvendig å ha en like restriktiv praksis ellers i landet som rundt Oslofjorden og deler av sørlandskysten, skriver Solberg.

Lars Haltbrekken mener Solberg har en feilaktig forståelse av strandsoneproblematikken.

– Høyre slår inn åpne dører. Det er allerede åpnet for differensierte byggeregler for områder med ulikt press. Det er for eksempel i dag lettere å få igjennom en byggesak i en utkantkommune enn i Oslofjorden. Samtidig viser statistikk fra SSB at nedbygging av strandsonen fortsetter i stort tempo, på tross av det generelle byggeforbudet. Statistikken viser derfor at vi trenger mer strandsonevern fordi det gis så mange dispensasjoner. Dette gjelder også i innlandet, rundt innsjøer og vassdrag med viktige friluftslivsverdier.

Haltbrekken mener det er en myte at det er så mye ledige strandsoner i utkantstrøk.

– Store deler av norskekysten er bratt og lite egnet både for utbygging og enkel ferdsel. Utbyggere ønsker ofte å benytte de arealene som er best egnet for friluftsliv.