Ingen bedring for forurensede fjorder

Opprenskingen av havnene i byer som Trondheim, Drammen, Grenland, Stavanger og Ålesund utsettes nok en gang. Det er konklusjonen etter at regjeringen la fram sitt forslag til revidert statsbudsjett.

– Miljøgiftene på bunnen av norske fjorder og havner forurenser vårt felles matfat og må fjernes så raskt som mulig. Derfor må bevilgningene økes, ikke reduseres, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

I 2010 ble det bevilget 157 millioner til opprydning av miljøgifter i sedimenter, forurenset jord bl a i barnehager. I 2011 ble bevilgningen redusert til 83,5 mill og i 2012 til 65 millioner kroner.  I revidert budsjett foreslås ingen endringer. Naturvernforbundet anslår at det trengs 400 millioner kroner årlig for å få til en tilfredsstillende opprydding.

– Etter store kutt i midlene og advarslene Klima- og forurensningsdirektoratet kom med i fjor  om store forsinkelser om ikke bevilgningene økte igjen, regnet vi nå med økt innsats for å rydde opp i tidligere tiders miljøgiftforurensning, sier Haltbrekken.

Så lenge miljøgiftene fortsatt er på sjøbunnen vil de spres og tas opp i næringskjeden.  Flere steder vil det fortsatt måtte advares mot å spise sjømat fra disse områdene.

Miljøgifter i havet tas opp i næringskjeden og kan forårsake store problemer for både mennesker og dyr.

– Dersom dette kuttet blir stående, vil det helt klart bryte med Stortingets mål om at miljøgifter skal være under kontroll innen 2020, sier Haltbrekken.