Ingen motorvei gjennom Lågendeltaet

Rett før jul ble det klart at naturen har vunnet i Lillehammer: Det blir ingen ny firefelts motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat.

Miljødirektoratet endrer Statsforvalteren i Innlandet sitt vedtak om dispensasjon for å bygge firefelts motorvei gjennom Lågendelta naturreservat. Området innehar store nasjonale og internasjonale verneverdier, som nå reddes.

– Dette betyr at vi midt i en naturkrise klarer å ta de riktige valgene. Denne beslutningen bidrar til å beskytte 226 forskjellige fuglearter – 59 av dem på den norske rødlisten, viktige rasteplasser for trekkfugl, overvintringsområder for fugler og et mangfold av fisk og insekter. All fornuft tilsier at dette var den eneste riktige beslutningen, sier nestleder i Naturvernforbundet Pernille Bonnevie Hansen.

Vedtaket kan ikke påklages.

Strider med verneforskriften

25. april tidligere i år fattet Statsforvalteren i innlandet vedtak om å gi Nye Veier AS dispensasjon fra reglene i forskrift om Lågendeltaet naturreservat, for å bygge en ny firefelts E6 på bru over Gudbrandsdalslågen og Våløya. Naturvernforbundet klaget på vedtaket sammen med Lågendeltaets venner, og i dag konkluderer Miljødirektoratet krystallklart med at bygging av en motorvei gjennom et naturreservat strider med verneforskriften. Skal det gis dispensasjon, slik Nye Veier har søkt om, må det være en vesentlig samfunnsinteresse som taler for dette, og inngrepet må være nødvendig. Det konkluderer Miljødirektoratet nå med at ikke er tilfellet.

– Dette er en enorm seier for naturen. Vi i Naturvernforbundet har sloss mot denne motorveien i mange år, så dette er en svært viktig dag for oss også. Det ville vært helt uakseptabelt å bygge en motorvei gjennom et naturreservat, som er landets strengeste verneform. Vi trenger mer vern, ikke mindre, slik det internasjonale naturtoppmøtet akkurat har slått fast, sier Bonnevie Hansen.

Prinsipielt viktig

Motorveier har fram til nå ofte vunnet fram i saker der det har stått mellom bevaring av natur og bygging av nye veier. Dette vedtaket viser en linje der naturen forhåpentligvis nå vil veie tyngre framover.

– Samferdselsministeren er tydelig på at vi må satse mer på å ta vare på den infrastrukturen vi har, og er i gang med å lage en ny Nasjonal transportplan. Oppstart av et så gedigent og miljøskadelig veiprosjekt ville også vært i strid med de politikkendringene vi nå ser på veiområdet. Dette er en viktig prinsipiell seier for naturen, og forhåpentligvis et signal om hvor vi er på vei politisk, sier Bonnevie Hansen.