Issmelting fører til større oljepress

En ny rapport fra Arktisk Råd viser at issmeltingen i Arktis skjer raskere enn tidligere antatt. – De nye funnene burde være en tankevekker for myndigheter som fortsetter å jage nye petroleumsressurser i Arktis, sier Aase Refsnes ved Naturvernforbundets Barentshavskontor.

Arktis isbre

En ny rapport fra Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), forsknings- og overvåknings-programmet til Arktisk Råd, viser at store endringer skjer i Arktis. Rapporten ble presentert på en konferanse i København hvor Naturvernforbundet var til stede. Rapporten sier at den siste seksårsperioden (2005-2010) har vært den varmeste perioden noen gang observert i Arktis.
– Arktis er estimert til å bli nesten isfri om sommeren innen 2100, antakeligvis allerede innen 30 til 40 år. Både observasjonene og de nye estimatene for konsekvensene av klimaendringene er urovekkende, sier Aase Refsnes.

SWIPA–rapporten (Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic) bringer sammen den siste vitenskapelige kunnskapen om utviklingen i Arktis som alle er enkeltkomponenter i ”kryosfæren” og Rapporten kommer med klare hovedfunn som overstiger estimatene til Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC).

Naturvernforbundet har tidligere advart mot oljekappløp i nord, og mener at klimaproblemet i seg selv bør være en tilstrekkelig grunn for at norske myndigheter lar potensiell olje- og gassressurser være i fred i havområdet.

Det blir mindre snø og is i Arktis, og temperaturen i permafrosten har økt med to grader. Rapporten viser at den sørlige grensen for permafrost har beveget seg nordover i Russland og Canada.

Den største og mest permanente isen i Arktis – is som er til stede gjennom hele året, isbreer og den Grønlandske isdekket – har minket raskere på de siste 10 årene enn den gjorde i hele forrige århundre.

Havet kan øke med 1,5 meter

Endringene i Arktis vil også ha globale ringvirkninger. Havnivået er antatt til å øke med 0,9 -1.6 meter til år 2100 og smelting av is i Arktis vil være et stort bidrag til denne havnivåøkningen.

En slik utvikling er faretruende og burde gi et sterkt signal til verdens ledere at vi trenger å ta klimaspørsmålet på alvor, sier Refsnes..

Effektene fra issmeltingen og temperaturøkningen i Arktis vil påvirke arktiske økosystem og menneskene som er avhengig av dem. Og de vil bli spesielt alvorlige for lokalsamfunn med tradisjonelle levemåter og næringer.
– Å sikre lokalsamfunn og urfolks rettigheter må stå sentralt i utformingen av strategiene for Arktis for alle de Arktiske statene, sier Refsnes.