Klage på vedtak gjort av rovviltnemda i region 5

Naturvernforbundet klager på vedtak gjort av rovviltnemnda i Hedmark, rovviltregion 5 for lisensfelling av jerv 2019-2020.

Brun jerv

«Naturvernforbundet er skuffet over vedtaket og håper nemdas medlemmer tar inn over seg ansvaret for å sikre levedyktige bestander av rovvilt i Norge.

Vi mener medlemmene i nemda svikter sitt forvaltningsansvar når de vedtar en kvote som er høyere enn faglig anbefalt og samtidig åpner for uttak i ulvesonen. Det er konfliktskapende med slike vedtak som er så tydelig i strid med føringene fra Stortinget og rovviltforskriften.» sier Maren Esmark

Kvoten ble økt og fellingsområdet ble utvidet til å inkludere ulvesonen, noe som er mot den faglige tilrådning av fylkesmannens, landbruks- og miljøvernavdeling.

Naturvernforbundet finner det svært oppsiktsvekkende at nemnda på ny gjør et vedtak om jervejakt innenfor ulvesonen. I juni 2019 slo Klima- og miljøverndepartementet fast i sin behandling av klage fra Naturvernforbundet av nemdas vedtak om skyting i ulvesonen var ugyldig.

Vi kan ikke se at det nemdas vedtak er gyldig, da de samme juridiske forutsetningene ligger til grunn også i år.

Dersom vedtaket om økt kvote og jakt innenfor ulvesonen blir fastholdt av nemda, ber Naturvernforbundet om at det gis oppsettende virkning på klagen frem til departementet får behandlet den.