Klima- og miljødepartementet ber om vurdering

Klima- og miljødepartementet ber Miljødirektoratet om å vurdere forholdene som fremkommer av Nordic Minings brev.