Klimagasssregnskapet viser at mer innsats trengs

Klimagassregnskapet for 2012 viser en nedgang på 0,8 prosent fra 2011. Naturvernforbundet krever sterkere tiltak overfor oljebransjen og transportsektoren.

Statistisk sentralbyrå la i dag fram klimagassregnskapet for 2012 og tallene viser at utslippene var på 52,9 millioner tonn klimagasser i Norge, som er en nedgang på 0,8 prosent fra 2011. – Det er gledelig at utslippene går ned, men Norges utslipp er langt høyere enn vi kan tillate oss, skal vi unngå alvorlige konsekvenser av klimaendringene, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Hovedgrunnen til nedgangen er at gasskraftverkene i Norge har vært kjørt lite. Disse gasskraftverkene burde aldri vært satt opp i utgangspunktet.

– Vi må sørge for at utslippsreduksjonen fortsetter og da har vi ikke råd til å la være å sette i gang alle de gode klimaløsningene, fastslår Haltbrekken. – Naturvernforbundet skal jobbe så hardt vi kan for et bedre kollektivtilbud, energisparing og redusert oljeutvinning, og vi vil ha med flere på laget. 

Klimaendringene er allerede i gang
Regjeringen legger i dag også fram sin melding til Stortinget om klimatilpasning, som viser hvilke alvorlige konsekvenser klimaendringene vil få for Norge.  
– Dette viser at Norge både må redusere våre utslipp, og tilpasse oss de endringene som kommer. I tillegg må vi sørge for at naturen vår er mangfoldig og robust nok til å takle dem, sier Haltbrekken.

Utslippene fra transportsektoren fortsatt høye
Klimagassutslippene fra transportsektoren holder seg på et høyt nivå. Utslippene har økt fra 2011 til 2012 og er nå 30 prosent over det de var i 1990.
– Dette viser at det trengs en kraftig innsats for å redusere utslippene fra fly, biler og skip. Vi kan oppnå en del gjennom ny teknologi, men dersom trafikken fortsetter å vokse, vil disse gevinstene fort bli spist opp. Det er derfor ekstra viktig at Nasjonal transportplan 2014–2023, som Stortinget nå har til behandling, sørger for de nødvendige omstillingene og innfrir Stortingets eget mål fra klimaforliket i 2012 om at personbiltrafikken i storbyregionene ikke skal vokse, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Utslipp fra oppvarming ned
Utslippene fra oppvarming av våre hus og arbeidsplasser går ned. Det skyldes blant annet lave strømpriser som gjorde det mer attraktivt å bruke strøm til oppvarming. Fyringsutslippene er nesten halvert fra 1990.
– Lavere bruk av fyringsolje er en seier for Naturvernforbundets arbeid for utfasing av oljefyring, men målet er å redusere energibruken totalt. I klimaforliket er det enighet om et forbud mot oljefyring i 2020, og dette må komme på plass. Naturvernforbundet vil gjennom prosjektet Oljefri.no fortsette det viktige arbeidet med å fase ut alle landets oljefyrer, sier Haltbrekken.

Oljeindustrien er Norges utslippsversting
Oljeindustrien er den største forurenseren i Norge med utslipp på 13,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter i fjor. Dette tilsvarer over en fjerdedel av de norske utslippene. Utslippene har økt med 77 prosent siden 1990. Regjeringen har som en del av revidert nasjonalbudsjett endret skattereglene slik at det blir dyrere for oljeindustrien, men det trengs langt kraftigere tiltak enn som så.
– For å få ned utslippene må det bli dyrere å forurense, og ingen nye områder må tildeles oljeindustrien. Regjeringen åpner nye områder og gir tillatelser til oljeindustrien i et høyt tempo. Norges utslippsversting kan ikke lenger få slippe unna, sier Haltbrekken.

Norge kjøper seg fri fra internasjonale forpliktelser
2012 var det siste året i den første forpliktelsesperioden av Kyotoprotokollen, som Norge har undertegnet. I perioden 2008-2012 hadde Norge forpliktet seg til at utslippene ikke skal være mer enn 1 prosent høyere enn utslippene i 1990, dvs. 50,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter. De gjennomsnittlige utslippene i denne perioden har derimot vært nesten 53 millioner. Norges løsning er å betale for reduksjoner i andre land.
– Skal Norge være en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet, må vi vise at vi kan kutte utslippene på hjemmebane, fastslår Haltbrekken.