Kraftutbygging ødelegger fiskeparadis

Regjeringen har vedtatt det største og mest naturødeleggende utbyggingsalternativet for Tolgafallene i Glomma. Sikk i strid med alle faglige råd fra NVE, Miljødirektoratet, fylkesmannen og Tolga kommune.

Vedtaket fører til at Eidsfossen går tapt, og dermed rammes landets viktigste gyteplass for harr. Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg peker på at strekningen nedenfor fossen er Nord-Europas viktigste destinasjon for fluefiske etter harr, med betydelige økonomiske ringvirkninger for distriktet. Også NVE gikk mot dette alternativet, og tilrådet en mer skånsom utbygging. Dette velger Regjeringen å se bort fra, etter tungt press fra utbyggerinteressene.

Sammen med lokale verneinteresser har Naturvernforbundet arbeidet i en årrekke mot utbyggingsplanene gjennom høringer, møter og befaringer.
– Vi håpet i det lengste at Tolgafallene skulle forbli urørt, og er svært skuffet over Regjeringens vedtak. Det illustrerer dessverre hvor lite vekt Regjeringen legger på viktige naturverdier. Det føyer seg inn i en lang rekke eksempler på at Regjeringen ignorerer klare råd fra egne faginstanser. Selv for store naturverdier vises det ingen nåde, sier Ask Lundberg.

Fakta

• Utbyggingen vil medføre oppdemming av Glomma og redusert vannføring på en strekning på inntil 13 kilometer, med store negative konsekvenser for de vandrende fiskeartene harr og ørret, samt for fisketurismen. I tillegg vil landskap og naturverdier bli skadelidende.

• Tolgafallene er en av få lengre strykstrekninger i Glomma som ikke allerede er utnyttet til kraftproduksjon. Den samlede belastningen på vassdraget blir derfor uforholdsmessig stor.

• Fylkesmannen i Hedmark mener at utbyggingen ikke lar seg gjennomføre uten å være i strid med vannforskriften, og har levert innsigelse mot planene.

• Naturvernforbundet, SABIMA og Norges jeger- og fiskerforbund har gått sterkt ut mot å gi konsesjon til Tolga Kraftverk.

• Også Miljødirektoratet går mot utbygging, likedan lokale interesser som Glåmas Venner, og turistbedrifter.