Krever at oljeselskapene straffes hardere

Riksrevisjonen refser Petroleumstilsynet for at disse ga samtykke til oljevirksomhet på Goliat-feltet uten at plattformen var sikkerhetsmessig forsvarlig. Dette kom fram i en rapport som ble offentliggjort i dag.

«Petroleumstilsynet har kun begrenset effekt på selskapenes HMS-arbeid, og deres tilsynsmetodikk bidrar ikke til å avdekke alvorlige sikkerhetsutfordringer». Det var Riksrevisjonens knusende dom over Petroleumstilsynets tilsyn. Goliat-feltet er en av casene som Riksrevisjonen har gått spesifikt inn på, og her blir tilsynet kraftig kritisert for å ha godkjent bruk av plattformen uten at denne var i sikkerhetsmessig forsvarlig stand.

Naturvernforbundet krever at regelbrudd på norsk sokkel blir slått hardere ned på. 

– Hendelsene på Goliat tegner et skremmende bilde av hvordan våre mest sårbare og verdifulle havområder forvaltes i praksis. Her har vi en operatør som gjentatte ganger setter sine ansatte i fare, nekter å forholde seg til regelverket og som mottar pålegg etter pålegg uten at feilene rettes opp. Riksrevisjonen skriver selv at Petroleumstilsynet ikke bruker strenge nok virkemidler, noe Naturvernforbundet har påpekt over lang tid. Eni Norge burde for lengst ha mistet operatøransvaret på Goliat, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Stolte på selskapene

– Den norske oljeforvaltninga er i stor grad basert på tillit, men Riksrevisjonen sin rapport viser at selskaper gir feil eller mangelfull informasjon til Petroleumstilsynet.  For oss virker det som om både Petroleumstilsynet og myndighetene utelukkende har stolt på selskapene, og dermed ikke vært i nærheten av å kunne gjennomføre en god kontroll av oljeselskapene, sier Lundberg.

I perioden 2010 – 2018 har Petroleumstilsynet avdekket 81 regelbrudd og 84 forbedringspunkter i tilknytning til Goliatplattformen. 18 av regelbruddene kom så sent som i 2018. De mest alvorlige regelbruddene er knyttet til forhold hvor sikkerheten til de ansatte settes i fare, og hvor dette medfører risiko for en storulykke. I tilsynsrapportene kommer det frem at Petroleumstilsynet gang på gang har påpekt de samme forholdene, uten at disse har blitt håndtert eller fulgt opp videre.

Sterkt bekymret

Naturvernforbundet er sterkt bekymret over at mangel på tilstrekkelige sanksjonsmuligheter gjør at operatører gambler med sikkerhet og miljø. Riksrevisjonen påpeker også at Petroleumstilsynet for sent tar i bruk strengere reaksjonsmidler enn pålegg.

– Allerede i 2015, før Miljødirektoratet hadde gitt tillatelse etter forurensningsloven til produksjon og drift på Goliat, rapporterte Eni om en rekke uhellsutslipp av miljøskadelige kjemikalier i svart og rød kategori. Miljødirektoratet så den gang alvorlig på hendelsene. Likevel økte mengden uhellsutslipp året etter, da plattformen ble satt i drift og Goliat seilte opp som ett av feltene på norsk sokkel med høyest akuttutslipp av svarte kjemikalier fra fluorholdig brannskum. Likevel kan vi ikke se at dette har fått noen konsekvenser for operatøren, sier Lundberg.

Det har også forekommet en lang rekke alvorlige ulykker og nesten-ulykker i tilknytning til Goliat-plattformen, deriblant en «mann over bord»-hendelse (2015), alvorlig personskade og gjentagende hydrokarbonlekkasjer hvor minst en person har blitt kraftig eksponert for gass (2016). I granskningsrapportene kommer det frem at en rekke bekymringsmeldinger og pålegg som kunne ha forebygget ulykkene, ikke er blitt fulgt opp videre.

Naturvernforbundet er også svært lite imponert over den manglende oppfølgingen fra politisk ledelse.

– De siste årene er det få plattformer som har fått mer medieoppmerksomhet enn Goliatfeltet. Det er sterkt kritikkverdig at ikke regjeringen og de respektive olje- og energiministrene har gjort mer for å sikre at miljø og sikkerhet tas på alvor. Etter den knusende vurderingen fra Riksrevisjonen må man skjerpe oppfølgingen kraftig, sier Lundberg.

Oversikt over hendelser på Goliat-feltet

• 2000: Norsk Agip finner olje på Goliat-feltet.

• 2004: Det blir slått fast at oljevirksomhet i Barentshavet skal foregå med null fysiske utslipp (St.meld. nr. 38 (2003–2004). Dette er strengere krav enn det stilles på resten av norsk sokkel.

• 8. mai 2009: Regjeringen gir grønt lys til Goliat-utbyggingen.

• 18. juni 2009: Stortinget godkjenner plan for utbygging og drift av Goliat med en kostnadsberegning på 28,6 milliarder kroner.

• 25. september 2009: Eni får pålegg fra Petroleumstilsynet om innsamling av naturdata under produksjonsboringen på Goliat.

• 2013: Planlagt oppstart av Goliat i fjerde kvartal.

• 16.mai 2014: Eni varsler i et brev til norske myndigheter at nytt kostnadsestimat er 45,9 milliarder kroner, en kostnadssprekk på minst 15 milliarder kroner, og at flyteren er forsinket.

• 23. oktober 2014: En mann omkommer i forbindelse med bygging av den flytende Goliat-plattformen. Dette er dødsfall nummer to i forbindelse med byggingen av den flytende plattformen.

• 27. desember 2014: Nytt dødsfall på verftet i Sør-Kora. Totalt har tre personer omkommet i forbindelse med byggingen av flyteren.

• 20. februar 2015: «Mann over bord»-hendelse på boreinnretningen Scarabeo 8. Hendelsen blir gransket og avdekker fire regelbrudd og åtte forbedringspunkter.

• 3. mai 2015: Uhellsutslipp av 105 kg kjemikalier i svart kategori.

• 17.april 2015: Goliat ankommer Barentshavet og blir slept ut til feltet.

• 17. juni 2015: Uhellsutslipp til sjø med 5250 kg kjemikalier i rød kategori.

• 2. november 2015: Etter tilsyn av de elektriske anleggene på Goliat i september viser tilsynsrapporten fra Petroleumstilsynet ni alvorlige brudd på regelverket (avvik). I tillegg ble det funnet åtte såkalte forbedringspunkter. Tilsynet fant også at feil var rettet på papiret, uten å ha blitt rettet opp i praksis.

• 20. november 2015: Feil på brannvarslingssystemet (deluge activation system) resulterer i uhells-utslipp av 4240 kg kjemikalier i svart kategori.

• 26. desember 2015: LOS-gassdetektor setter i gang alarm, for deretter å gå over til «feilmelding». Som et resultat blir brannskum utløst. Senere på dagen går alarmen på en flammedetektor, slik at systemet blir utløst nok en gang. Hendelsene medførte to nye uhellsutslipp av kjemikalier i svart kategori fra brannskum på til sammen 18 020 kg.

• 5.-7. januar 2016: Petroleumstilsynet gjennomfører nytt tilsyn innen logistikk samt arbeidstakermedvirkning på Goliat etter en rekke bekymringsmeldinger. Tilsynsrapporten avdekker at flere av regelbruddene som ble oppdaget i 2012, 2014 og 2015 fremdeles ikke er rettet opp. «Samlet sett fremstår Enis styringssystem for logistikk som uferdig», heter det i rapporten.

• 19. januar.2016: Petroleumstilsynet gir sitt samtykke til oppstart på Goliat.

• 20. januar 2016: Uhellsutslipp til sjø med kjemikalier i svart kategori fra brannskum på 63,6 kg

• 20. januar 2016: Miljødirektoratet gir Eni Norge tillatelse etter forurensningsloven til produksjon og drift på Goliat.

• 9. februar 2016: Uhellsutslipp til sjø av kjemikalier i gul kategori på til sammen 641,8 kg samt uhellsutslipp av kjemikalier i rød kategori på 113,7 kg.

• 15. februar 2016: Uhellsutslipp av kjemikalier til sjø i svart kategori fra brannskum på til sammen 21,2 kg.

• 17. februar 2016: Eni får to pålegg etter at Petroleumstilsynet har avdekket flere alvorlige regelbrudd på tilsynet 5.-7. januar.

• 12. mars 2016: Eni oppgir at de har startet opp produksjon og drift på Goliat, to år forsinket.

• 17. april 2016: Produksjonsstans på grunn av gasslekkasje. Petroleumstilsynet ser alvorlig på hendelsen.

• 18. april 2016: Offisiell åpning av Goliat. Samme dag går gassalarmen på nytt. 

• 10. mai 2016: Hendelse tilknyttet det elektriske anlegget. Røykutvikling og strømbrudd.

• 12. mai 2016: Hydraulikkutslipp.

• 13. juni 2016: Fagforeningene i Eni sender bekymringsmelding til Petroleumstilsynet angående ledelsen i Eni. De uttrykker bekymring for sikkerheten til de ansatte. 

• 25. juni 2016: Mann treffes av ståltau og flys til sykehuset i Tromsø. Skadene er alvorlige. I etter-kant av ulykken varsler både politiet og Petroleumstilsynet gransking av flere forhold.

• 24. juli 2016: Det oppdages at en flammestopper på den flytende plattformen ikke fungerer som den skal. Gnistfangeren skulle ha vært tett. Det startes arbeid for å reparere systemet.

• Juli 2016: To fagforeninger og tre hovedverneombud sender brev til myndighetene, hvor de uttrykker sin bekymring for sikkerheten på Goliat og krever at produksjonen stenges ned. De advarer om at en alvorlig ulykke vil skje før eller siden.

• 30. juli 2016: Forsøk på gassfriing fra flammestopperen, men arbeidet blir stoppet fordi det ble sluppet ut for mye hydrokarboner. En arbeider blir kraftig eksponert for gassen. Hendelsen blir ikke rapportert inn i avvikssystemet.

• 26. august 2016: Strømbruddhendelse. Nytt forsøk på gassfriing fra systemet fører til gasslekkasje til områder hvor det ikke er trygt, strømbrudd og produksjonsstans. Over 50 personer blir evakuert. Hendelsen fører til at Eni får varsel om pålegg fra Petroleumstilsynet om å identifisere nødvendige tiltak. Eni blir enig med tilsynet om ikke å starte opp produksjonen før avvikene i pålegget er rettet opp.

• 30. august 2016: Eni får pålegg fra Petroleumstilsynet om å identifisere og implementere nødvendige tiltak etter strømbruddhendelsen på Goliat.

• 6. oktober 2016: I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet blir det klart at kostnadene for Goliat blir på minst 50 milliarder kroner, en kostnadsoverskridelse på 18,2 milliarder kroner.

• 26. desember 2016: Driftsstans på grunn av skade på en losseslange.

• 6. januar 2017: Eni setter i gang produksjonen igjen, etter fem uker med produksjonsstopp.

• 19. januar 2017: Eni får pålegg fra Petroleumstilsynet, som et resultat av granskingen av hendelsen med alvorlig personskade på Goliat 25. juni 2016.

• 5. februar 2017: Avviksmelding med varsel om lekkasje av hydraulikkolje og diesel til en av ballasttankene. Det er ikke kjent hvor store mengder som har lekket til tanken.

• 27.-28. juni 2017: Inspeksjon fra Miljødirektoratet avdekker to avvik: Påfylling av kuldemedium på kjøleanlegg er utført av ikke-sertifisert personell samt at virksomheten ikke har rapportert utslipp av slop til sjø.

• 19.-28. september 2017: Tilsyn fra Petroleumstilsynet avdekker en rekke regelbrudd med risiko for en storulykke.

• 3. oktober 2017: Eni gjenoppstarter produksjonen på Goliat etter vedlikeholdsarbeid, til tross for regelbruddene avdekket av Petroleumstilsynet på tilsyn.

• 5. oktober 2017: Produksjonen på Goliat blir akutt stengt ned, etter et tilsyn fra Petroleumstilsynet som ble gjennomført på bakgrunn av bekymringsmeldinger om usikre tennkilder. Tilsynet varsler om svært alvorlige mangler på elsikkerheten. Eni har fått varslet pålegg om at feilene må fikses før produksjonen kan tas opp igjen.

• 6. oktober 2017: Eni får pålegg fra Petroleumstilsynet etter tilsynet med el-sikkerheten.

• 23. oktober 2017: Terje Søviknes feilinformerer Stortinget om lønnsomheten på Goliat etter et skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV). Søviknes skylder på at han har fått feil tall fra Eni.

• 29. oktober 2017: Melding om akutt forurensning. Alarm utløst som følge av lekkasje av varmemedium gjennom en åpen ventil i forbindelse med rengjøring. Damp/avgassing fra varmemediet har satt linjegassdetektorene i alarm. Personell mønstret i livbåter.

• 31. oktober.2017: Olje- og energiminister Terje Søviknes feilinformerer Stortinget om at OED ikke sitter på egne beregninger om lønnsomheten på Goliat.

• 13. november 2017: Eni får nok et pålegg fra Petroleumstilsynet etter tilsyn med el-sikkerheten.

• 4. desember 2017: OED legger frem nye beregninger som viser at Goliat vil bli økonomisk lønnsomt. Beregningene blir kritisert for å være mangelfulle og misvisende.

• 7. desember 2017: En lekkasje i nødstrømgeneratoren. 60 av de 120 ansatte på plattformen blir sendt på land.

• 8. desember 2017: Petroleumstilsynet varsler at pålegget som innebar stans av Goliat-feltet, er etterkommet, og at Eni Norge kan gjenoppta produksjonen.

• 17. desember 2017: Eni gjenopptar produksjonen på Goliat.

• 10.Desember 2018: Eni Norge og Point Resources slås sammen til selskapet Vår Energi.

• 17.desember 2018: Petroleumstilsynet gir pålegg til Vår Energi (tidligere Eni Norge) etter tilsyn med elsikkerhet og de elektriske anleggene på plattformen.