Krever full stans i vindkraftutbygging

Naturvernforbundet krever at anleggsarbeidet i Sørmarkfjellet i Flatanger og Osen kommune i Trøndelag stanses umiddelbart, etter dokumenterte observasjoner av hubro i området som skal bygges ut.

flagg natur mennesker mennesker markering

Det er påvist hubro i konsesjonsområdet der Trønderenergi (ved Multiconsult, Tore Løkke AS, Veidekke AS og Berre Nielsen AS) driver med hogst og sprengning. Nord Universitets rapport fra området, som kun ble offentliggjort etter press fra Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening, viser at alle lytteboksene i området har registrert hubrosang.

I konsesjonsvedtakene for vindkraftanlegget påpeker Olje- og energidepartementet at det ikke er funnet hubro i området. Dette er nå tilbakevist.

– Hubroen er sterkt truet og har mistet store leveområder på grunn av inngrep og utbygginger. Vi ser det som sannsynlig at alle vindkraftutbyggingene på Fosen har fjernet leveområder for hubro. Om Sørmarkfjellet kan stå igjen som en enklave vil det være viktig på grunn av tapte leveområder ellers på Fosen og langs Trøndelagskysten. Om man også avdekker hekking i området, vil det være sterk dokumentasjon på områdets betydning for hubroen, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Lundberg og Naturvernforbundet krever nå at arbeidene stanses umiddelbart, i påvente av nye undersøkelser som utbyggeren Trønderenergi har bestilt. Naturvernforbundet krever også at disse undersøkelsene skal ta for seg hele det planlagte utbyggingsområdet på Sørmarkfjellet, ikke bare deler av det.

– Det må nå settes en stopper for all aktivitet i området inntil konsekvensene for det sårbare naturmangfoldet er skikkelig kartlagt. Når utbyggernes naturregistreringer ikke en gang finner Norges største ugle, hva har de da funnet av insekter, lav, moser og andre små arter som utgjør den store delen av det biologiske mangfoldet, spør Lundberg.