Krever levedyktig ulvebestand!

Naturvernforbundet, WWF-Norge og Foreningen våre rovdyr overleverte nylig 29 141 underskrifter til stortingspolitikerne for å bevare ulven i Norge. – Loven sier at også ulven skal ha en plass i Norge. Da må vi la flere ulv leve enn i dag, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet, WWF-Norge og Foreningen våre rovdyr overleverte nylig 29 141 underskrifter til stortingspolitikerne, til støtte for levedyktige bestander av ulv i Norge. Organisasjonene viste både til underskriftene og de entydige meningsmålingene blant nordmenn. 

Underskriverne signerte følgende oppfordring:
«Ulvesonen utgjør i dag bare 5,5 prosent av Norges landareal, og inkluderer Oslo, Østfold og deler av Hedmark og Akershus. Utenfor sonen lever ulven en svært risikofylt tilværelse. WWF, Naturvernforbundet og Foreningen Våre Rovdyr har foreslått et bestandsmål på 15-20 familiegrupper ulv i Norge og at ulvesonen utvides fra 5,5 til 14,3 prosent av Norges areal.»

    Det er veldig gledelig at så mange støtter oss i saken fordi ulven hører naturlig hjemme i norsk natur, og store deler av Norge er gode leveområder for ulv, sier Arnodd Håpnes.

– Uten rovdyr har vi ikke intakte økosystemer, og vi minner om at ulven og andre rovdyr spiller en viktig rolle øverst i næringskjeden. Ulven lever av hjortedyr, bever og mindre dyr og regulerer bestanden av blant annet rødrev. 

Dagens bestandsmål for ulv er satt til bare tre helnorske valpekull per år. Dette alt for lave bestandsmålet gjør at bestanden av ulv er kritisk truet av utryddelse i Norge.

    Norsk lovverk forutsetter at også ulven skal ha en levedyktig bestand. Det krever utvidelse av nåværende ulvesone og at flere ulvekull enn dagens tre får vokse opp, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Flere holdningsundersøkelser viser et flertall som er positive til ulv i norsk natur.

– Det er  avgjørende at politikerne legger flertallets ønsker og biologisk fagkunnskap til grunn når ulvepolitikken skal diskuteres i Stortinget i den nærmeste framtida, sier Sverre Lundemo i WWF.

Forvaltningssonen for ulv (ulvesonen) utgjør bare 5,5 prosent av Norges landareal. Utenfor sonen lever ulven en svært risikofylt tilværelse, og de siste to årene er 26 ulver kjent drept i Norge. I tillegg foregår det ulovlig krypskyting. 

–    Naturvernforbundet, Foreningen Våre Rovdyr og WWF-Norge ønsker en livskraftig bestand av ulv i norsk natur. Derfor ønsker vi at bestandsmålet for ulv i Norge skal være på 15-20 familiegrupper i Norge, hvorav minst 15 i helnorske revir. I tillegg må ulvesona utvides fra 5,5 til 14,3 prosent av Norges areal. Dette vil gjøre at Norge gir et anstendig bidrag til en livskraftig ulvebestand i Skandinavia. Vi ber derfor partiene på Stortinget sørge for at vi får en livskraftig bestand av ulv i Norge, sier Arnodd Håpnes. 

I  hele Vest-Europa reetablerer ulven seg etter å ha vært utryddet. Berit Lind i Foreningen våre rovdyr påpekte ta det nå er registrert ulv i alle europeiske land på fastlandet. Hun mener Norge ikke har noen unnskyldning for å holde ulven på et eksistensminimum. 

 – I Europeisk sammenheng er Norge et land med god plass, få innbyggere og veldig få ulver. Vi har  bare to flokker og omkring 33-35 helnorske dyr, sier Berit Lind. 

I løpet av de 15 siste årene har ulven reetablert seg i Tyskland. I dag er det ca. 30 ulveflokker i Tyskland, noe som betyr mellom 250 og 300 ulver. I Tyskland bor det mer enn 17 ganger så mange mennesker per kvadratkilometer som i Norge. Etter å ha vært utryddet i 200 år er ulven også tilbake i Danmark. Danmark har utarbeidet en forvaltningsplan som sier at de har plass og næringsgrunnlag til 10 familiegrupper av ulv bare på Jylland, noe som tilsvarer mellom 80 og 100 ulver i dansk natur.

– Jylland er mindre i utstrekning enn Finnmark, så det er særdeles underlig hvis ikke Norge skal greie å etablere en anstendig og livskraftig ulvebestand, avslutter Lind. 

De fremmøtte politikerne, som var Eirik Milde (Høyre), Henriette Holten Hjemdal (KrF), Jan-Henrik Fredriksen (Frp), Rasmus Hansson (MDG), Ola Elvestuen (V), Åsmund Aukrust (Ap), Terje Aasland (Ap) og Ingunn Gjerstad (SV), viste stor interesse og registrerte det store antallet underskrifter.