Krever tidenes strømsparesatsning

Satsing på energieffektivisering og energisparing er den raskeste, billigste, minst konfliktfylte og mest miljøvennlige måten å bidra til løsninger på energikrisen på.

Kraftverk
Satsning på energisparing gjør behovet for nye kraftverk mindre, og sparer dermed natur. Her Røldal kraftverk. Foto: Sissel Riibe/NVE/Flickr.com.

En storstilt energiomstilling er nødvendig i Europa, og det aller viktigste Norge kan gjøre, er å redusere energiforbruket. Det vil bidra til å redusere klimagassutslippene og ta vare på naturen, mener Naturvernforbundet, som har sendt en omfattende kravliste til budsjettkamerater, departementer, politikere og forvaltning.

– Det er en skandale at det ikke tidligere er gjort mer for energieffektivisering, men nå har regjeringen tidenes mulighet til å få til store endringer, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Blant forslagene finner vi:

 • Endring av mandatet til Enova slik at energieffektivisering prioriteres
 • Flere og sterkere virkemidler for strømsparing i boliger
 • Endring av mandatet til Enova slik at energieffektivisering prioriteres
 • Flere og sterkere virkemidler for strømsparing i boliger
 • Gratis energirådgivning til husholdninger
 • Økt støtte fra Enova til flere energitiltak
 • Ny Husbanken-garanti for bankers enøk-lån
 • Innføring av «Minimum Energy Performance Standards» (MEPS), EUs system for å sikre at bygg med størst potensial for energisparing gjennomfører tiltak
 • Fjerne søknadsplikt eller gebyr for energioppgradering av bygningskropp
 • Nye, målrettede støtteordninger for næringsbygg, offentlige bygg og landbruk
 • Krav om energioppfølgingssystemer for alle bygg som bruker over 100 000 kWh
 • Krav til industrien i utslippstillatelsene om ny teknologi som reduserer klimagassutslippene og fører til økt energieffektivisering, inkludert krav til utnyttelse av spillvarme og tetting av lekkasjer
 • Utforming av strømstøtte så incentivene for energisparing ikke svekkes

Naturvernforbundet har tidligere laget en plan som viser at Norge kan bli fossilfritt i 2040, uten utbygging av nye, større anlegg for vann- eller vindkraft. Men skal denne planen kunne gjennomføres, kreves det en satsning på energisparing i tråd med det Naturvernforbundet nå foreslår.

– I en tid med både energi-, natur- og klimakrise kan en storsatsning på energisparing være et bidrag til å løse alle. Redusert energiforbruk vil også gjøre forbrukerne bedre i stand til å møte svingninger i strømprisen, forklarer Gulowsen.