– La ikke båtpussen forgifte småbåthavna

Har du tenkt å starte båtpussen snart? Da bør du sørge for at avskrapet maling og bunnstoff ikke forurenser nærområdet. En ny undersøkelse fra Klif viser at båtpusseplassene mange steder er blitt så fulle av miljøgifter at det er farlig både for folk og natur.

I småbåthavnene i Bestumkilen i Oslo ble det for to år siden ryddet opp i forurenset sjøbunn for flere millioner kroner og oppnådd mye bedre miljøkvalitet. Idag truer imidlertid miljøgifter fra båtpuss på land med å ødelegge sjøbunnen igjen. Se innslag med Lars Haltbrekken på NRK Søndagsrevyen (Nett-TV).

-Båthavna burde være en ren og trivelig plass

Naturvernforbundets marinbiolog Per-Erik Schulze sier småbåthavner har alt å vinne på å innføre bedre rutiner for oppsamling av båtpusseavfallet.

– Havna burde være en trivelig plass hvor hele familien kan fiske fra brygga og bade. Men slik det er nå er havnene preget av utrivelig nedslamming, slimalger og nesten tomme for liv. Dette skjer fordi sjøbunnen blir så forgiftet av båtpussen, sier Schulze.
Han mener det også kan være helsefarlig å oppholde seg lenge i båtpusseområdet.

Schulze sier mye er gjort om man legger en presenning under båten som samler opp avskrapt maling. Det er også ganske greit å etablere en fast spyleplass med rensing av avløpsvannet.

Så mye miljøgifter på båtpusseplassene at det er farlig
Klif offentliggjorde 22.3.2011 rapporten ”Kartlegging av forurensning i utvalgte småbåthavner i Norge”som har sett spesielt på utslipp av miljøgifter fra båtpuss. Det er tatt prøver på båthavners båtspyleplasser, båtpusseplasser og i sjøbunnen utenfor disse stedene.

Resultatene er nedslående.

Selv om malingavfall er farlig avfall og skal samles opp og kun avhendes gjennom egne oppsamlingsbeholdere for farlig avfall, slumses det mye med dette i båthavnene. Dette har ført til at det gjennomgående er ekstrem forurensning med miljøgiftene kobber, sink, PCB, TBT på disse plassene.

På båtpusseplassene er det så giftig jord at barn ikke bør oppholde seg der. Giftnivåene er også så høye at de skader levende organismer både i jorda og utover i sjøbunnen.

Båthavnene er store miljøgiftkilder
-At båtmaling og bunnstoff er farlig burde ikke være ukjent, sier Haltbrekken og Schulze. Bunnstoff er et biocid som jo nettopp er laget for å drepe organismer.

Liknende alvorlige forurensningsfunn er også gjort tidligere år og omtalt av Klif,blant annet i en undersøkelse av båthavnen på Hovedøya,ved Padda og flere andre båthavner i Oslo, og en rekke båthavner på Sørlandet, i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Dette ble kjent allerede for ti år siden, er presentert for Stortinget, og Klif hadde en egen rapport om problemet i 2004. Klif lanserte sammen med Nordisk råd i 2005 en god brosjyre om båteiere og båthavners plikter for å unngå forurensning.

Naturvernforbundet vil ikke ha nye båthavner før miljøgiftutslipene stoppes

-Båthavnene og båteierne har unnlatt å innskjerpe praksis og rydde opp tilstrekkelig, mot bedre vitende, sier Naturvernforbundet.

-Hvis ikke småbåthavneierne nå raskt får orden på dette vil det være et vektig miljøargument mot nyetablering av båthavner eller økning av kapasiteten i de eksisterende, sier Schulze. 

Det er i utgangspunktet den ansvarlige forurenser – i dette tilfellet for eksempel grunneier eller båthavneier, som skal sørge for at det ikke er forurensning i båthavnene som kan føre til helse- eller miljøskader.

Bunnstoff-fabrikantene bør merke varene bedre, eller stoppe å selge miljøgifter
Naturvernforbundet mener at malingleverandørene også må ta en stor del av ansvaret for denne miljøgiftskandalen, siden de ikke har gjort nok for å hindre at produktene de selger fører til miljø- og helsefare.

-Forhandlere av bunnstoff og båtmaling informerer åpenbart ikke godt nok om malingboksenes innhold av farlige forbindelser, eller hvordan avfallet skal håndteres, avslutter Schulze.  


FAKTA OM MILJØGIFTENE I BÅTMALING OG BUNNSTOFF

Miljøgiftene som finnes i høyeste konsentrasjoner på båthavnenes båtpusseplasser er:

PCB: brukt i båtmaling av typen klorkautsjuk frem til midten av 70-tallet.

TBT: vanlig i bunnstoff for fritidsbåter fra 60-årene frem til det ble forbudt litt utpå 1990-tallet.

Kobber: vanlig i bunnstoff. Bruken økte kraftig fra midten av 90-tallet når TBT ble forbudt.

Sink: vanlig i noen typer miljøvennlig/Eco bunnstoff.

PAH: tjære/oljeforbindelser.

Hovedprodusenter av de miljøfarlige maling- og bunnstofftypene som har forurenset norske båthavner og skipsverftsområder er og har vært  JotunHempelog InternationalInnholdet av miljøgiftene i malingen er flere titalls %. I tørket maling vil ofte grovt regnet halvparten av vekten være miljøgift.

I Naturvernforbundets juridiske forstudie om mulig søksmålsgrunnlag for skipsmalingforurensning i Oslo Havn på starten av 2000-tallet konkluderte Naturvernforbundets advokat at malingprodusentene måtte tåle kritisk søkelys for ikke å ha informert malingbrukerne godt nok om miljøfaren og hvordan malingrester skulle behandles. Advokaten konkluderte også at malingprodusentene var medansvarlig for forurensningen i norske fjorder og må ta sin del av oppryddingsansvaret. Når denne produktsikkerhets-svikten er anført selv for profesjonelle malingbrukere vil den i høy grad også kunne anføres for salget av båtmaling til vanlige forbrukere.