Lakselusproblemet snart ute av kontroll

Mer oppdrettslaks i sjøen betyr mer lus! Det betyr enda større miljøproblemer blant annet for villaks og sjøørret. Økt medisinering mot lakselus i oppdrettsanlegg skader og dreper reker, kreps og andre skalldyr i sjøen.

Oppdrettsnæringen produserer nå så mye lakselus og så store miljøproblemer at situasjonen mange steder er utenfor kontroll.  Vår oppfordring til fiskeiminister Elisabeth Aspaker er: Løs miljøproblemene først!

– Å tro  at mer fisk i merdene vil gi mindre lakselus mener vi er kunnskapsløst, sier Arnodd Håpnes, fagleder i naturmangfold i Naturvernforbundet . 
 – Oppdrettsnæringen produserer i dag så mye lus at det er et kjempeproblem for sjøørret og laks. Det å putte enda mer oppdrettslaks i fjordene vil skape et enda større problem, sier Håpnes. Naturvernforbundet mener at fiskeriminister Aspaker må trekke dette forslaget om å øke MTB i oppdrettsnæringen.

Økt lusekrise

Stadig ropes det høyere varsko fra forskerne om økt lusekrise, fra Møre, Midt-Norge og Nord-Norge. Nå er det også eskalerende luseproblemer i Finnmark, som inntil i år har vært forskånet fordi det har vært kaldere vann og mindre oppdrett i regionen. I 2014 var det mer enn dobbelt så mange anlegg i Troms og Finnmark som måtte gjennomføre våravlusing sammenliknet med 2013. Og det er for første gang meldt at lakselusa begynner å vise tegn til resistens mot medisin også i Finnmark. I flere og flere lokaliteter registreres nå resistent lus mot de medisinene som benyttes. Det dokumenteres nå også at reker, krabber, kreps og andre skalldyr tar skade og kan dø av lusemidlene.

– Dette er svært alvorlig for økosystemene og livet i fjordene rundt oppdrettsanleggene, fortsetter Arnodd Håpnes.  
– Laksenæringen er langt unna å være bærekraftig og har allerede et alt for stort økologisk fotavtrykk på norske fjorder og vår fantastiske kystnatur. Nå må myndighetene først innføre ambisiøse miljøtiltak som i betydelig grad reduserer lus, rømming og andre miljøproblemer. Inntil det skjer må volumet fisk reduseres, særlig i de mest belasta fjordene.

Han mener næringen må tvinges til å drive mer bærekraftig gjennom å ta i bruk ny teknologi og lukka merder.
– Slik det er i dag får næringa selv definere ambisjonsnivået på miljøtiltak, og det ser vi resultatet av ved blant annet en lusekatastrofe utenfor all kontroll. Villaks og sjøørret trues nå direkte i mange områder og det er liten tvil om at det skyldes luseproduksjonen fra oppdrettsnæringa. I tillegg kommer en klimautvikling som gjør havet stadig varmere, noe som forsterker luseproblemet, både i antall lus og geografisk spredning av problemet som nå dekker hele landet. Dette bekymrer oss i Naturvernforbundet og mange andre som er opptatt av frisk og levende kystnatur. Nå må myndighetene sette en standard og det er uakseptabelt at næringa får snike seg unna ved å påstå at dette skal de ordne frivillig. Det toget har gått for lenge siden, næringa har feila grovt og fagmyndighetene må nå ta seriøst miljøansvar, konkluderer Arnodd Håpnes

Ordføreropprop

Onsdag 1. oktober vil en rekke miljøorganisasjoner, villaksforkjempere og ordførere møte både fiskeriminister Aspaker og en rekke Stortingsrepresentanter. Vi ber Regjeringen om å  styrke innsatsen for å løse utfordringene knyttet til lakselus og de ville laksefiskene.

Mer enn 60 ordfører fra hele landet har undertegnet et opprop, som vi vil overlevere. I ordførernes opprop understrekes følgende:

«Villaks og sjøørret har både en egenverdi som viktige arter i norske fjorder og elver og en meget høy verdi for lokalsamfunnet. Selve fisket, innkvartering, guiding og bevertning gir inntekter som gjør det mulig å opprettholde landbrukseiendommer, hoteller, campingplasser, den lokale butikken, lokal matproduksjon, samt annen sysselsetting og verdiskaping. De siste årene har vi i mange kommuner sett en betydelig svekkelse av ville laksefiskbestander. I følge forskerne er lakselusen en eksistensiell trussel mot ville laksefisk og en viktig årsak til den reduksjonen i bestandene vi nå opplever. Fritidsfisket er i mange områder sterkt redusert eller til og med avviklet, av hensyn til de svake bestandene, med de tap det medfører for våre lokalsamfunn. Oppdrettsnæringen er viktig, men vi ber om at den drives miljøvennlig og bærekraftig. Vi ønsker å videreføre våre lange tradisjoner for forvaltning og utnyttelse av de ville laksefiskene til beste for hele vårt lokalsamfunn. Når regjeringen nå går i gang med arbeidet rundt en ny stortingsmelding om oppdrettsnæringen, må den legge betydelig vekt på å redusere det økologiske fotavtrykket som næringen setter. Lakselusa har en negativ effekt fra merdekanten til langt opp i elvedalene. Dette må tas hensyn til i den nye stortingsmeldingen, slik at også våre lokalsamfunn ivaretas».

– Dette er en tydelig bekymringsmelding fra mange av landets ordfører, og en sterk oppfordring fra en bred allianse som nå er meget bekymret for ville laksefisker og våre unike fjord- og elveøkosystemer, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.