Landsstyreuttalelse: Krever full gjennomgang av det miljøfaglige grunnlaget for gitte vindkraftkonsesjoner

Naturvernforbundet frykter at det de siste årene er gitt konsesjoner på for dårlig miljøfaglige grunnlag og ber regjeringen gjennomgå gitte vindkraftkonsesjoner.

Utbygging av vindkraft innebærer betydelige arealinngrep og potensielt store naturødeleggelser. FNs naturpanel advarer om at naturmangfold forsvinner i stort tempo, og at nedbygging er hovedårsaken.
Det skjer nå en omfattende utbygging av vindkraft i kyst- og fjellområder i Norge. Naturvernforbundet mener at flere av utbyggingene skjer i områder der vindkraftutbygger aldri burde fått konsesjon. Regjeringen og energiforvaltningen har i mange tilfeller hatt altfor dårlig miljøfaglig grunnlag. Naturmangfoldet er dårlig kartlagt, og dermed er det gitt konsesjoner på steder der utbygging truer naturmangfoldet. Resultatet er at vi nå er vitne til at store, inngrepsfrie naturområder ødelegges og truede og sårbare arter mister sine leveområder. Vi ser at kartleggingen av biologisk mangfold og andre natur- og friluftsinteresser er mangelfulle. Videre ser vi at samlet belastning av flere inngrep i samme området i liten grad er berørt i flere av de gitte konsesjonene.

I vindkraftprosjektene planlagt på Sørmarkfjellet og Innvordfjellet i Trøndelag er det dokumentert svært liten tidsbruk på biologiske registreringer, og det er avdekket faglige svakheter i registreringene. I Sørmarkfjellet har etterundersøkelser påvist hubro, Norges største ugle og en art som er rødlistet som sterkt truet. Naturvernforbundet mener disse manglene har en klar parallell til de omfattende underregistreringene som er skremmende grundig dokumentert i vannkraftsaker (jamfør NVE-rapport 2015:102). De siste årene har natur- og friluftsorganisasjonene selv finansiert supplerende undersøkelser i flere andre vassdrag som har vært konsesjonssøkt. Dette har medført at OED har sagt nei til utbygginger der NVE har innstilt på konsesjon, blant annet i Øystese og Gjengedal. I en sak som ennå ikke er avgjort, i Kvanndalselva i Hordaland, har etterregistreringer gitt samme oppsiktsvekkende resultat.
Med erfaringer fra dramatisk underrapportering i mange vannkraftsaker, og med samme erfaringer i konsesjonsgitte vindkraftsaker, frykter vi betydelig underrapportering og dårlige kunnskapsgrunnlag også i mange av vindkraftsakene.

Selv om fornybar energi trengs for å fase ut fossil energi, er vi også avhengig av en robust og intakt natur. Naturvernforbundet mener vi ikke kan sette kampen mot klimaendringene og tapet av naturmangfold opp mot hverandre, men at vi må finne løsninger som både stanser klimaendringene og tar vare på naturen. Utbygging av vindkraft fører til at naturområder blir fragmentert og redusert, og at sårbare og sjeldne naturtyper bygges ned. Ødelagte økosystemer gjør natur og mennesker langt mer sårbare for klimaendringene, våtmarker, myr og skog er viktige både som karbonlagre og for å beskytte oss mot flom og tørke.

Naturvernforbundet ber regjeringen igangsette en gjennomgang av det miljøfaglige grunnlaget for gitte vindkraftkonsesjoner de siste ti årene. Dersom undersøkelsen viser konsesjoner som er gitt på feil grunnlag, så må konsesjonen trekkes tilbake og utbyggingen stanses.