Landsstyreuttalelse: Naturvernforbundet støtter ungdommens skolestreik for klima

Naturvernforbundet støtter de tusenvis av barn og unge som streiker for klimaet, og de politiske kravene som ungdommen stiller. Videre er det helt essensielt at norske myndigheter nå sørger for todelt krisepakke, som kan imøtegå de to krisene verden står overfor: klimakrisa og naturkrisa.

Dagens klimapolitikk styrer mot 3–4 graders global oppvarming, noe som innebærer katastrofale klimaendringer. Samtidig forsvinner naturen vår, bit for bit. FNs naturpanel understreker alvoret: 1 million av verdens 8 millioner kjente dyre- og plantearter holder på å bli utrydda. FNs klimapanel sier at én av fire arter av planter og dyr i naturen er truet med utryddelse ved 2 graders global oppvarming. Med dagen utslippsvekst har verden 2 graders oppvarming før 2050. Dersom vi skal gjøre vår andel av det som trengs for å holde verden innenfor 2 graders kritisk grense, må Norge kutte utslippene av klimagasser med 3 millioner tonn hvert eneste år fra og med 2020.

I møte med disse krisene er det stillstand i norsk politikk. Norge har økt sine klimautslipp med 3 prosent siden 1990, og gjennom vår oljeproduksjon og eksport av olje og gass står Norge ansvarlig for 1,5 prosent av de globale klimagassutslippene, mens vi har kun 0,7 promille av befolkningen.

Naturvernforbundet støtter derfor kravene fra de klimastreikende ungdommene i Norge:
• Ikke gi flere utvinningstillatelser til oljeindustrien, og skap nye klimavennlige jobber i Norge.
• Øk det norske klimamålet, og kutt mer enn halvparten av norske utslipp innen 2030 (minst 53 prosents kutt innen 2030 sammenliknet med 1990-nivå).
• Vis solidaritet med barn og unge i det globale sør som rammes av klimaendringene vi er skyld i. Gi mer støtte til finansiering av klimatiltak og klimatilpasning. Støtten må trappes opp til minst 65 milliarder kroner årlig.
• Erklær at vi er i en krisesituasjon for klima og natur, og følg opp med tiltak for å løse krisene.

Dessverre er ikke tilstandsrapporten for naturen vår særlig bedre. Vi ser en utvikling som er faretruende, der kyst- og fjellnatur, våtmarksområder, myrer, kystlynghei, naturbeitemarker, gammel skog og annen sårbar og verdifull natur bygges ned bit for bit. I perioden 2008–2012 gikk det tapt i underkant av 900 km2 inngrepsfri natur i Norge. I dag er arealforringelser og nedbygging av natur den største trusselen mot biologisk mangfold. Samtidig vil klimakrisa bidra til en ytterligere forverring for verdens naturmangfold. Når naturen nå i tillegg bygges ned og forsvinner, vil den være enda dårligere rustet til å takle en endring i klima. Dette er derfor to kriser som må sees under ett og løses sammen, og ikke på bekostning av hverandre.

Naturvernforbundet krever at Stortinget erklærer en nasjonal klima- og naturkrise, og at dette følges opp med konkrete tiltak og virkemidler som både kutter utslipp, og tar vare på natur og biologisk mangfold. Norske myndigheter må derfor sørge for en todelt krisepakke, som sikrer både lavere klimagassutslipp og beskyttelse av den verdifulle naturen vår:
• En grønn, rettferdig omstilling: Skap 100 000 klimajobber og grønne arbeidsplasser. Reduserer olje- og gassproduksjonen, stans all leting etter nye reserver, og lisensene i 23. og 24. konsesjonsrunde må trekkes tilbake.
• Vern av naturen: Forby nedbygging og ødeleggelse av myr, våtmarker, gammelskog og annen verdifull natur og intakte økosystemer, og forby dumping av gruveavfall i sjø. Opprett flere nasjonalparker, marine verneområder og naturreservater. Skog- og jordbruk må utvikles til å ivareta naturmangfoldet, inkludert insekter, lav og moser.
• Forurensere må betale: Øk CO2-avgiften, elavgift og flypassasjeravgift, og avvikle taxfree-ordningen. Innføre karbonavgift til fordeling.
• Utarbeid et «naturregnskap»: Regnskapet må vise hvor mye natur som ødelegges og påvirkes av alle vedtatte utbyggingsplaner av veier, flyplasser, næring, industri, hyttefelt og vassdrags- og vindkraftutbygging. Gjennomgå utbyggingsprosjekter som er i planleggingsprosess, i lys av FNs naturpanels rapport.
• Bærekraftig transport: Sats storstilt på kollektivtransport, og stans i bygging av nye motorveier og flere rullebaner. Godstransport må flyttes fra vei til bane og sjø.
• Storstilt energieffektivisering: Få på plass forpliktende mål om energisparing i alle sektorer, med tiltak og virkemidler.
• Beskyttelse av utvalgte naturtyper og prioriterte arter: Øk antall utvalgte naturtyper og prioriterte arter betydelig.
• Klimatiltak i alle sektorer: Innfør sektorvise, forpliktende mål om utslippsreduksjoner og årlige klimabudsjetter i alle sektorer
• Økt støtte til gjenbruk: Frita reparasjoner for merverdiavgift, og innfør et forbud mot spesielt forsøplende engangsemballasje innen 2021 og en avgift på bruk av ny plast.
• Klima- og natursolidaritet: Trapp opp Norges bidrag internasjonalt til utslippskutt, tilpasning og regnskogbevaring i Sør. Arbeid for en forpliktende, ambisiøs internasjonal naturavtale når det skal forhandles i Kina i 2020, og bidra med ny finansiering.