Landsstyreuttalelse: Utbygging av datasentre må styres

Naturvernforbundet mener at: – Nye kraftkrevende virksomheter, som datasentre, må få krav om konsesjon, der et viktig kriterium for innvilgning av konsesjon må være at virksomhetene lokaliseres på en måte som utnytter energien effektivt. – For å stimulere til mest mulig effektiv bruk av energien bør dagens avgiftsfordeler for datasentre som produserer kryptovaluta, oppheves.

Datasentre i Norge kan lokaliseres nær kraftkildene. Slik kan de utnytte fornybare energiressurser uten vesentlige investeringer i kraftoverføringsnettet (såkalt innestengt kraft) og uten tilhørende energitap når kraft skal forflyttes.

Et datasenter bruker store mengder energi og resulterer i mye overskuddsvarme. Datasentre må derfor lokaliseres der denne overskuddsenergien kan utnyttes på en måte som erstatter annen energibruk. Vi ser nå flere eksempler på at datasentre plasseres på steder som ikke gir god energiutnyttelse. I Vestfold planlegges det to datasentre, og ingen av dem er foreslått lokalisert med tanke på å utnytte overskuddsvarmen. Det er derfor uheldig at myndigheten i dag ikke har tilstrekkelige virkemidler for å styre lokalisering av datasentre.

Krav om konsesjon
Lov om konsesjon for rettigheter til vannfall åpner med å slå fast at «Landets vannkraftressurser tilhører og skal forvaltes til beste for allmennheten». Den som vil bygge et kraftverk, må søke konsesjon. Derimot er det ikke krav om konsesjon for å forbruke energimengder tilsvarende det et stort kraftverk produserer. Dette bør endres.

For å kutte i utslippene fra fossil forbrenning må vi elektrifisere i stor skala. Til dette trengs mye strøm. Elektrisk kraft er en knapp ressurs. Det bør derfor ikke være fritt fram for enhver å forbruke store energimengder uten at bl.a. følgende er vurdert: Blir overskuddsvarmen godt utnyttet? Kan kjølebehovet reduseres ved å benytte f.eks. fjellhaller? Hvordan er ringvirkningene på kraftnettet som helhet og behovet for eventuelle nye utbygginger? Er det samfunnsmessig hensiktsmessig å la tiltaket nyte godt av de lave elprisene?

Naturvernforbundet ber om at regjeringen utreder krav om konsesjon for nye datasentre og andre nye virksomheter som krever store mengder energi.

Gjennomgang av økonomisk fordeler for datasentre som produserer kryptovaluta
Det planlegges mange nye datasentre i Norge. Noen bruker like mye strøm som en middels stor norsk by. Flere datasenter brukes til utvinning av bitcoin, som er svært energikrevende. Energiforbruket til produksjon av bitcoin globalt tilsvarer hele strømforbruket i Østerrike. Det enorme behovet for energi til framstilling av slik kryptovaluta setter datasentre i et dårlig lys og bidrar til at det stilles spørsmål ved datasentrenes avgiftsfordeler; de betaler ikke eiendomsskatt og har elavgift på ca. 3 prosent av normaltariffen.

Naturvernforbundet er kjent med at Skattedirektoratet, på oppdrag fra Finansdepartementet, har vurdert om kryptoselskaper kan unntas fra avgiftslettelsen. Direktoratet konkluderer med at dette er mulig. Vi ber om at dette blir en realitet snarest mulig. Det må alltid være et mål at virkemidlene bidrar til effektiv bruk av energien.

Vedtatt på Naturvernforbundets landsstyremøte 17.18. november 2018