Landsstyrevedtak: Naturvernforbundets rovdyrpolitikk – våren 2010

Av Stortingets rovviltforlik fra 2004 følger en dobbelt målsetning om både å bygge opp og sikre levedyktige bestander gjennom å forvalte rovdyr på en bærekraftig og økologisk måte og ivareta muligheten for utnyttelse av utmarksbeite i landbruksnæringen og reindriften. Naturvernforbundets landsstyre vedtok 23.02.2010 hvilke sentrale deler i rovdyrpolitikken som må prioriteres, les mer om dette i vedtaket.