– Må innføre meldeplikt for hogst

Etter at det er avdekket mange hogster i verdifulle naturområder, mener Naturvernforbundet at det nå må innføres meldeplikt for hogst. – Det har vært så mange hogster som har skadet verdifull skog at det er snakk om en systemsvikt, sier fagleder Arnodd Håpnes.

Skog og mark

Det er 1838 truede og nært truede arter i skog. 1406 arter blir negativt påvirket av arealendringer knytta til skogbruksaktivitet.

Tidligere i sommer krevde Naturvernforbundet at Viken Skog skulle fratas sitt miljøsertifikat på grunn av hogst i seks skoger med store naturverdier. Etter dette har det blitt oppdaget hogster i blant annet i bekkekløfter og hønsehaukreir. Viken Skog har hatt et tresifret antall avvik siden 2003, men også andre aktører ødelegger verdifulle skogområder fordi dagens system ikke er godt nok.
– De triste sakene med hogst i unike skogsområder ville vært unngått hvis det var meldeplikt i Norge, sier Arnodd Håpnes, fagleder for naturmangfold i Naturvernforbundet.. Han mener det er absurd at skogbruker ikke trenger å melde fra før de foretar inngrep.
– Skogbruket er den næringen som påvirker naturområdene med flest trua arter mest negativt, men er de eneste som ikke trenger å si fra før de gjør inngrep. Med så mange alvorlige hendelser framstår norsk skogbruk som en næring med store miljøutfordringer, og meldeplikt kan få dem på rett kjøl. Det trenger vi for å kunne stole på at norsk tømmer er miljøvennlig, sier Håpnes.

Ikke avvik, men systemsvikt
I alle sakene med skadelig hogst var verneverdiene godt kjent gjennom registrering og rapportering, uten at det ble tatt hensyn. Skogbrukets egen innsats gjennom sertifiseringsarbeidet har vært brukt som argument mot meldeplikt. Det siste året har imidlertid all dialog om en skogsertifisering som er anerkjent også av miljø- og friluftsorganisasjonene brutt sammen og det eksisterer derfor ingen enighet rundt miljøsertifisering av skog i Norge.
– Med så mange saker der naturmangfoldet er skadelidende, er det ikke lenger snakk om avvik, men en systemsvikt. Når det kan skje hogst i så verdifulle bekkekløfter som Myrset og Åbjøra er det et faresignal. Systemet har sviktet, og myndighetene må overta ansvaret, sier Håpnes.

Meldeplikt må følges av økte ressurser
Det er bare ved offentlig saksbehandling at naturmangfoldlovens bestemmelser om bærekraftig bruk kommer til anvendelse. Naturvernforbundet jobber for at meldeplikt for hogst skal komme inn ilandbruksmeldingen som kommer i løpet av høsten. Det betyr at uten meldeplikt blir ikke hogst vurdert opp mot målene i naturmangfoldloven. Meldeplikt vil også gjøre at det foretas en avveining mellom ulike samfunnsinteresser og at flere aktører kan framføre sitt syn. Både i Sverige og Finland har meldeplikt vært innført i mange år, og det fungerer bra, selv om Sverige hogger åtte ganger så mye skog som Norge årlig.
– Meldeplikt vil gjøre at man unngår å hogge de viktigste områdene. Man slipper med andre ord å føre opp avvik og få kjeft i ettertid. Ved innføring av meldeplikt må det følge med økte ressurser. Skogen er så viktig at vi må bruke ressurser på å forvalte den riktig.