Mange seire for natur og klima

Naturvern nytter! Det har året vi har lagt bak oss bevist. I Naturvernforbundet gleder vi oss over både små og store seire for natur og miljø.

Helga Lerkelund

Nok et år gått. For naturen har det vært et ekstremt år, med værrekorder, tørke, flom, jord- og snøskred. Globalt sett var 2023 rekordvarmt. Likevel fortsetter naturen sin gang, etter beste evne.

For Naturvernforbundet har året bydd på store utfordringer, og det er ingen tvil om at naturen trenger noen til å tale sin sak. Samtidig har mange arbeidsseire bevist at naturvern fortsatt nytter.

Her har vi samlet noen av årets største seire, ettersom de gode nyhetene ofte er lette å glemme når man haster videre til neste sak som krever oppmerksomhet. Lista er heldigvis ikke komplett. Vi vet det gjøres mye i vårt langstrakte land som er verdt å feire og fortjener honnør. Takk til alle små og store som står på for naturen, det blir verdsatt – og har stor verdi.

Naturen først

 • I november ble Østmarka nasjonalpark etter mange års innsats fra blant andre Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Østmarkas venner. Det er første gang det opprettes en bynær nasjonalpark, og arbeidet med å få det til har pågått i nesten 20 år.
 • Naturvernforbundet har lykkes med å få skogen på agendaen, og flere tusen har signert vår underskriftskampanje for å ta vare på gammelskog. Vi har sammen med Økokrim, NRK og andre allierte avslørt ulovligheter i skogbruket. Og endelig har politikerne lovet en skogmilliard til å beskytte verneverdige skoger. 27 nye skogområder er vernet i år.
 • I Trondheim har vi lykkes med å bevare Lade natur og Kulturpark og hele Tillermarka. Viktige nærnaturområder for tusenvis av innbyggere er spart. I Oslomarka har politikerne også foreslått å etablere «hensynssoner» der hogsten skal være særlig varsom, i tillegg til søknadsplikt for hogst.
 • I Stavanger og Oslo har vi fått på plass tre store marine verneområder for hummer, noe vi håper alle kommuner vil kopiere.
 • I Lindesnes har vi bygget reir for hundrevis av sandsvaler, og med dette gitt rom for at flere av den rødlista arten skal komme til verden.
 • Ved Sklinna i Trøndelag fikk vi stoppet etablering av lakseoppdrettsanlegg kloss på Midt-Norges viktigste sjøfuglkoloni for lomvi.  Også i Rogaland, Agder, Nordland og Troms har vi klart å stanse nye oppdrettsanlegg nær sårbare leveområder.
 • I Tana og flere andre verdifulle fjorder er også planer om torskeoppdrett blitt stoppet.
 •  Behovet for planvask av kommunale utbyggingsplaner begynner å bli allment akseptert etter at vi la ned hardt press under valgkampen og etter valget. Det regjeringsoppnevnte Klimautvalget 2050 foreslår blant annet prosjektvask av vedtatte veiprosjekter for å spare myr og annen karbonholdig natur.
Bjelland Eriksen
Pernille Bonnevie Hansen, Andreas Bjelland Eriksen og Sigmund Hågvar
feiret etableringen av Østmarka nasjonalpark i november.

Kraft og energi

 • Langsiktig ENØK-arbeid har ført til at flere kraftselskaper nå tilbyr rentefri nedbetaling av varmepumpe over strømregninga. Det er også en seier at politikerne endelig har gitt en enøk-milliard for å hjelpe vanlige folk med å spare strøm istedenfor å bygge ut mer, i tillegg til at regjeringen endelig har lansert sin «handlingsplan for energisparing», selv om den er for svak til å faktisk utløse sparemulighetene.
 • En enstemmig energi- og miljøkomite krevde i februar mer Enova-støtte til energisparetiltak i hjemmet, i tråd med krav fra Naturvernforbundet.
 • En lang og krevende kamp ble kronet med seier da Regjeringa endelig sa nei til vindkraft på Innvordfjellet i Trøndelag. Vindkraftplaner i Namdalen er også blitt stoppet.
 • Det blir ikke nytt vannkraftverk på bekostning av naturverdiene i Garbergelva!  Elva er viktig for mange arter, deriblant ørreten.
  Også i 2019 avslo OED vannkraft i den vernede elva, men noen kamper må vinnes flere ganger.
 • Det blir ikke kraftverk i Lindesnes, og med det er elva Tverråna og et nasjonalt laksevassdrag reddet.
 • Naturvernforbundet har støttet Natur og Ungdom og NSR (Norske Samers Riksforbund) gjennom tre storskala Fosen-aksjoner, som har satt ny standard for sivil ulydighet og folkelig støtte for både miljøkamp og samiske rettigheter. Rett før jul ble det også klart at Sør-Fosen-gruppa har inngått avtale med Staten og utbyggerne om erstatningsareal og veto mot forlenget konsesjon.
 • 26. konsesjonsrunde (utdeling av utvinningstillatelser til oljeselskaper for leting etter og produksjon av petroleum på norsk kontinentalsokkel) er utsatt i hele stortingsperiode etter massiv motstand fra blant andre Naturvernforbundet. Dette bør være begynnelsen på en fullstendig letestans for alle nye olje- og gassfelt.
 • Regjeringens Klimautvalg 2050 har levert en glimrende plan for å bli et lavutslippssamfunn, som passer som hånd i hanske med mye av vår vedtatte politikk.
Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen viser støtte til Fosen-aksjonistene, her i samtale med Niillas Beaska fra Norske Samers Riksforbund utenfor Olje- og energidepartementet. Foto: Tor Bjarne ChristensenTor Bjarne Christensen
Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen viser støtte til Fosen-aksjonistene, her i samtale med Niillas Beaska fra Norske Samers Riksforbund utenfor Olje- og energidepartementet. Foto: Tor Bjarne Christensen

Avfall og gjenbruk

 • 70 000 plagg fant nye hjem på over 200 arrangementer under Den store Klesbyttedagen i april.
 • Endelig ble det forbud mot kunstgressbaner med gummigranulat! Et EU-vedtak forbyr nå mikroplast i produkter og stoffblandinger fra EU, og vil blant annet gjelde for bruksområder som kosmetikk, plantevernmidler, vaskemidler og gummigranulat i kunstgressbaner. Lovgivningen gjelder også for Norge og vil hindre utslipp av cirka 500 000 tonn mikroplast til miljøet over 20 år. Noen av produktene, som for eksempel gummigranulat, har fått overgangsperioder på mellom 4 og 12 år.
 • Blyhaglforbudet trådte i kraft 15. februar. Det er viktig fordi ett blyhagl kan være nok til å gi fugler og dyr blyforgiftning. Særlig rovdyr, rovfugler, vade- og våtmarksfugler var utsatt før forbudet trådte i kraft.
 • Naturvernforbundet Hordaland har etablert et samarbeid med Haukeland sjukehus / Helse Bergen om å resirkulere 55 prosent av plastavfallet deres innen 2026.
 • Vi har sørget for at Grieg Seafood sitt anlegg i Alta har blitt anmeldt og bøtelagt for sviktende rutiner som medførte at 16 000 liter klor ulovlig havnet i sjøen. Vi anmeldte også Denofa i Fredrikstad for ulovlig utslipp av soyaolje.
klesbyttedag OppsalKristian Aas
klesbyttedag Oppsal

Transport og vei

 • Standardkravene for motorvei har blitt endret, slik at det blir bygd mindre firefelts- og 110 km/t-vei. Det vil spare mye natur i de kommende årene, og legge til rette for en svakere økning i trafikken.
 • Det er nå blitt dobbelt så mange tog mellom Oslo og Gøteborg, noe som gjør det lettere for nær sagt alle i Norge sør for Bodø å reise med tog til kontinentet.
 • I Hordaland har man lykkes i å få medhold fra kommunen og Statsforvalteren i flere av sakene knyttet til utfordringer ved skogsbilveier.
 • Statsforvalteren ga oss i mars medhold om at Selbu kommune ikke får scooterløype på bekostning av reindrifta.

reinsdyrIstock: Paul Anthony Wilson
To reinsdyr ute på villreinområdet i naturen

For ikke å glemme…

 • Naturvernforbundet over hele landet har flere lokallag enn vi har hatt på over 15 år. Ved utgangen av 2024 er vi godt over 800 tillitsvalgte fordelt på 104 lokallag over hele landet.
 • Vi har lansert en omfattende veileder som viser hvordan Norge skal nå målene i naturavtalen innen 2030. Over 300 tiltak som gjør det mulig for norske politikere å følge opp målene i Naturavtalen her hjemme – vær så god!
 • Vi har gjennomført et fjordsøksmål mot Staten for tillatelsen de har gitt til gruvedrift med dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Søksmålet har fått enorm oppmerksomhet både i Norge og andre land. Støtten er stor, og ny undersøkelse viser at hele 7 av 10 er imot gruvedumpingen. Naturvernforbundet har samlet inn nærmere tre millioner kroner til søksmålet, og sender en stor takk til alle bidragsytere.

  Nå venter vi spent på dommen i saken, som er varslet å komme 10. januar.

Godt nytt år!