Mener Norge må gjøre mer

OECD har i dag lagt fram en rapport hvor de gjennomgår Norges miljøinnsats og kommer med klare anbefalinger om at Norge må gjøre mer for å redusere klimagassutslippene, spesielt i transportsektoren.

OECD-rapporten som ble lagt fram i dag, sier at Norge bør spille en ledende rolle internasjonalt, og selv om det allerede gjøres en del, peker OECD på områder hvor det bør gjøres mer.
– Selv om Norge scorer høyt i OECD-rapporten sammenliknet med mange andre land, kan vi ikke hvile på laurbærene, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. Han mener OECD-rapporten viser at det nytter å slåss for miljøet, men at det fortsatt finnes mange uløste oppgaver.

OECD-rapporten uttrykker også bekymring for at Norge ikke har noen mål for:

  • vern av de artsrike skogene våre
  • miljøproblemene fra fiskeoppdrett
  • Norges innsats for bevaring av levedyktige rovdyrstammer

Skjerping på transport
– Denne rapporten er et viktig innspill til den kommende klimameldingen. OECD
viser til at de utslippsreduksjonene de siste årene for CO2 er et forbigående fenomen som skyldes finanskrisen. Rapporten slår fast at det må gjøres mer i Norge for at klimamålene skal nås, spesielt i transportsektoren, fastslår Haltbrekken. Dette er også helt i tråd med de innspillene Naturvernforbundet har gitt regjeringen i forbindelse med Klimameldingen.

OECD mener Norge bør være et foregangsland på klimaområdet, men da må Norges klimamål bli mye tydeligere og målene må følges opp med tiltak og virkemidler som gjør at utslippene går ned. Videre slår OECD fast at det må gjøres mer for å redusere utslippene fra transportsektoren. Bensin og diesel må bli dyrere, og det må opprettes flere bomringer på norske veier.

– Transportsektoren er Norges største utslippskilde, og det er helt nødvendig med økt innsats for å få ned klimautslippene fra denne sektoren. OECD er klar på at det må bli dyrere å forurense, sier Haltbrekken.