Milevis unna bærekraftig olje- og gasspolitikk

Nordsjølandene er langt unna en oljepolitikk som når klimamålene – og Norge er verst. Det hevder en rapport som måler olje- og gasspolitikken opp mot klimamålene som er vedtatt av FN.

Øyvind Knoph Askeland/Norsk olje og gass

På sju av elleve kriterier som den internasjonale tenketanken Oil Change International (OCI) har brukt for å evaluere politikken i nordsjølandene, er Norge plassert i den verste kategorien – «grossy unaligned» – når det gjelder å ha en olje- og gasspolitikk som samsvarer med internasjonale klimamål. At Norge får strykkarakter i rapporten skyldes flere ting. Noen av de viktigste punktene fra rapporten er disse:

  • Norge har ifølge OCI allerede funnet mer olje og gass enn det vi kan ta opp i et 1,5 graders scenario. Likevel fortsetter vi å lete etter mer i et rekordhøyt tempo.
  • Norge er det eneste nordsjølandet hvor produksjonen av olje og gass trolig vil øke frem mot 2030.
  • Siden Parisavtalen trådte i kraft har Norge delt ut 278 nye lete- og utvinningstillatelser på norsk sokkel. Vårt naboland Danmark har til sammenligning delt ut null.
  • Produksjonen av olje og gass på norsk sokkel er ventet å synke frem mot 2050 – men ikke nok til å nå målene. Samtidig skyves også prognosene for når og hvor mye stadig frem i tid, ettersom vi hele tiden finner og bygger ut nye olje- og gassreserver.
  • Norge mangler en plan for hvordan vi skal omstille oss vekk fra olje og gass til mer bærekraftige løsninger.

Rapporten feller en knusende dom over gjeldende norsk olje- og gasspolitikk, der mantraet «utvikle, ikke avvikle» brukes for å rettferdiggjøre tildeling av nye områder til fossilindustrien.

Les hele rapporten her!

Ingen er gode nok

Men de andre landene i nordsjøregionen levnes heller ikke mye ære i rapporten: ingen av landene har en energipolitikk som er i nærheten av å oppfylle målene i klimaavtalen. Kun Norge og Danmark får ståkarakter på ett av områdene hver: Norge for strenge krav til utslipp i produksjonsprosessen, og Danmark for sitt internasjonale arbeid for en global utfasing av olje og gass.

De fem landene som driver olje- og gassvirksomhet i nordsjøregionen, Norge, Storbritannia, Nederland, Tyskland og Danmark, er til sammen verdens sjuende største olje- og gasseksportør. Norge er den klart største produsenten av disse, og det eneste av landene hvor produksjonen ventes å øke frem mot 2030.

– Må begynne å gjøre det vi snakker om

–  Rapporten fra OCI viser at vårt image som et land som tar klimautfordringene på alvor, er ufortjent – og at vi må begynne å gjøre det vi snakker om: omstille oss vekk fra olje og gass, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, og fortsetter:

– Vi er ikke overrasket over at Norge får jumboplass i denne sammenligningen. Vi har alle verktøyene vi trenger for å sikre en rettferdig omstilling vekk fra olje og gass, men våre politikere velger å ikke gjøre det.

«Det er på overtid for disse landene å heve ambisjonsnivået for å bli ledende på klima. Vi anbefaler at nordsjølandene stanser godkjenningen av nye lete- og utvinningsområder, og at alle fem landene iverksetter sterkere politikk for å fase ut olje og gass. Samtidig må de fokusere på å lede vei for en rask og rettferdig utfasing av olje- og gassproduksjon», skriver Oil Change International i et sammendrag.

Kristian S Aas /Naturvernforbundet
Kriteriene i rapporten fra OCI, samt hvordan landene scorer på de ulike temaene.