Naturen glemt i statsbudsjettet

Norge ligger ikke an til å nå ett eneste av FNs naturmål for 2020. Dette budsjettet legger ikke opp til at vi skal nå målene på overtid heller.

En mann på tur

– Det er stillstand på skogvern, noe som er altfor dårlig. Stortinget har vedtatt at skogvernet nesten skal tredobles. Vern er det viktigste middelet vi har for å bevare det enorme artsmangfoldet i skog, der halvparten av våre truede arter har sitt levested, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Dårlig på restaurering av natur

Også på restaurering av allerede påvirket natur er det et svakt budsjett.
– Vi er på vei inn i «verdens restaureringstiår», men det er ingen økning på restaurering av myr eller annen natur. Vi ba om en dobling for å få fortgang i dette arbeidet, sier Lundberg.

Det er også en nedgang i satsing på trua arter og naturtyper fra 45 til 43 millioner.

Fortsatt oljesatsning

Selv om vi har funnet langt mer olje enn vi kan forbrenne, foreslår Regjeringen fortsatt oljesatsning.
– Det er svært skuffende at regjeringen fortsatt setter av midler til kartlegging av potensielle nye oljeressurser. Vi har funnet for mye. Da henger det ikke på greip at vi skal bruke millioner på å kartlegge mulige nye områder, som ikke en gang er åpnet for olje- og gassvirksomhet, sier Lundberg.

Satsningen på fangst og lagring av CO2 ved Norcem i Brevik peker imidlertid i positiv retning. For å nå klimamålene må vi benytte slike teknologier for å lagre utslipp som ikke kan kuttes på andre måter.

Nasjonalbudsjettet viser at klimagassutslippene med dagens tiltak vil reduseres til 40,8 millioner tonn i 2030, noe som er under 20 prosent reduksjon, mens regjeringens mål er minst å halvere utslippene. Det betyr at vi trenger langt kraftigere innsats for å få ned utslippene. EU-parlamentet har akkurat hevet sin ambisjon om klimakutt til 60 prosent innen 2030.

Trengs langt mer til energieffektivisering

Norge trenger en satsing på energieffektivisering, og på alle de som vil gjennomføre tiltak for å spare energi i eget hjem. Det vil kunne redusere klimagassutslipp og naturinngrep, samt gi flere arbeidsplasser. Naturvernforbundet forventer derfor at mer av pengene som går til Enova brukes på dette og at det i den nye avtalen Klima- og miljødepartementet skal inngå med Enova tydeliggjøres at Enova skal satse på tiltak for redusert energiforbruk.

Klimasats som er en ordning med støtte til kommunale klimatiltak videreføres, men kun med 100 millioner for 2021. Det er mange kommuner som har gode prosjekter på gang og denne potten må økes. 

Ingen tiltak for å redusere forbruket

Regjeringen har som mål at Norge skal bli et foregangsland innen sirkulærøkonomi. I dag er vi det landet i Europa som er dårligst på gjenbruk og vi er i verdenstoppen på forbruk. Vi står ovenfor en kjempeomstilling, noe statsbudsjettet ikke legger opp til. Det er for eksempel blottet for tiltak for å redusere forbruket og vri næringslivet over mot mer tjenestebaserte næringsmodeller. Nullsats på reparasjoner og utleie kunne for eksempel gitt flere arbeidsplasser og redusert miljøbelastning av forbruket.

Svakt natur- og miljøbudsjett

– Alt i alt er dette et svakt budsjett for natur og miljø. Vi trenger en storsatsning, men dette budsjettet viser at Regjeringen ikke tar natur- og klimakrisa på alvor. Samtidig er det fare for at miljøprofilen i dette budsjettet kan bli ytterligere svekket i Stortinget. Vi forventer at dette budsjettet blir styrket gjennom stortingsbehandlingen, og at regjeringen ikke gir etter for Frps trusler om å blokkere god klimapolitikk, sier Lundberg.