Miljøbevegelsen krever tøff klimamelding

Miljøbevegelsen har samlet seg om felles krav til klimameldingen. Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, WWF, Greenpeace, Framtiden i våre hender, Bellona og Zero krever at regjeringen legger frem en ambisiøs klimamelding som gir en betydelig reduksjon av de norske klimagassutslippene.

Her er kravene miljøorganisasjonene stiller til klimameldingen:

* Mål om at de innenlandske utslippene i 2020 skal være på maksimum 45 millioner tonn CO2, og at målet nås gjennom bindende utslippsmål for alle sektorer

* Øke CO2-avgiften i petroleumssektoren gradvis til 1000 kr/tonnet. Økningen må finansiere et klimatiltaksfond for industrien

* Forbud mot fossil fyring i alle bygg innen 2020

Her kan du lære mer om klimameldinga


Sikre folkets klimapakke:

* Storstilt satsing på kollektivtrafikk ved å øke belønningsordningen for kollektivtrafikk til én milliard i budsjettet for 2013 og tre til fire milliarder på sikt, slik transportetatene antyder

* Hele dobbeltsporet i intercity-området må være ferdig utbygd, som første del av et høyhastighetsnett, innen utgangen av 2023

* Øke støtten til energieffektivisering og klimavennlige oppvarmingsløsninger

– Innen 2050 skal Norge være et nullutslippssamfunn. Dette er bare 38 år til, og jo senere vi begynner, jo vanskeligere blir det. Vi må slutte å bruke energi som er basert på fossile kilder, både i industrien, i strømproduksjonen og i transportsektoren. Derfor haster det med disse tiltakene, sier Arild Hermstad i Framtiden i våre hender.

– Denne klimameldingen er det viktigste denne regjeringen skal levere på miljø. Hvis SVs nye statsråd og de øvrige regjeringspartiene ikke klarer å levere en melding som inneholder tiltak som gjør at klimamålene kan nås, har de ikke noe i regjering å gjøre, sier leder i Natur og Ungdom Silje Lundberg.

– Klimameldingen må inneholde en pakke til folket som gjør det enkelt å leve klimavennlig. I dag er det nesten ikke støtte å få for etterisolering og utskifting av vinduer. Jernbanen sliter med forsinkelser, og kollektivtrafikken i byene kan bli mye bedre. Her trengs det en storsatsing, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

– De globale klimautslippene økte med nesten seks prosent i 2010, som er i fullstendig feil retning. Norske politikere har forpliktet seg til at utslippene i Norge skal gå ned, men her hjemme går utslippene også opp, i 2010 økte de med nesten fem prosent. Norge må ta sin del av ansvaret og kutte hjemme, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF.