Miljørapporter underslår miljøverdier

Nylig kunne Dagsrevyen melde at utbyggere av småkraftverk underrapporterer naturverdiene i stor stil. Dermed unndras nøkkelinformasjon fra konsesjonsbehandlingen. – Dette må få konsekvenser, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken

natur grønt elv skog trær

Opplysningene kommer fram i en rapport fra Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). NVEs uavhengige eksperter hadde sett nærmere på et utvalg av miljørapportene som skal følge søknader om utbygging. I praksis kan disse være avgjørende for om søkerne får lov til å bygge ut.

Underrapporteringen er nærmest massiv. I hele 14 av 20 miljøutredninger ble det påvist grove avvik. Antall funn av «prioriterte naturtyper» ble doblet fra 30 til 58 da nye befaringer ble gjort. Rødlistede mose- og lavarter ble mer enn firedoblet (fra 11 til 50), mens kategorien «svært viktige lokaliteter» økte fra én til 14! Totalt antall rødlistefunn økte fra 13 til 166.
Samtidig fikk Naturvernforbundet en rapport om Gjengedalsvassdraget i Sogn og Fjordane som til fulle illustrerer samme problem: Selv de mest iøynefallende forekomstene av truet naturmangfold er unevnt i utbyggernes miljørapport.

Nærmer seg korrupsjon
– Det skal ikke være mulig for fagfolk å overse slike mengder av plante- og mosearter, og endatil truede naturtyper, sier Haltbrekken. Siden 2000 har 588 vannkraftutbyggere fått konsesjon. Spørsmålene melder seg ubedtHvor mange av de 588 vassdragene skulle aldri fått konsesjon, dersom miljørapportene hadde vært pålitelige? Hvor mye truet natur har vi mistet av samme grunn? Hva vil gå tapt i fortsettelsen? Og hvordan kan det skje at fagfolk ikke registrerer forekomster som selv for hobby-biologer ligger helt opp i dagen?

– Dette er neppe tilfeldig, mener Haltbrekken. Sjansen for å få konsesjon er omvendt proporsjonal med mengden truet natur som registreres. Utbygger har dermed egeninteresse i at det registreres så lite som mulig, og det er tydelig at det nettopp er rapporter der naturmangfoldet undervurderes som utbyggere skaffer seg. Og hvorfor skulle utbygger velge å betale dyrt for et firma som gjør grundig arbeid, når et grundig arbeid både er dyrere, og samtidig det som kan sette bom for utbyggerens planer?

Bukken må fjernes fra havresekken 
I stedet for å avvise at rapporten må få konsekvenser, må NVE ta initiativ til at havresekken holdes på armlengdes avstand fra bukken, slik all god forvaltningspraksis forutsetter, mener Haltbrekken. Valg av konsulentselskap bør fram over utpekes av myndighetsinstanser som ikke har interesser i hvordan miljørapportene konkluderer. Dessuten må NVE stanse alle utbygginger som ikke er satt i gang inntil nye, forsvarlige utredninger ligger på bordet.