Motsetter seg vindkraftverk i nasjonalt villreinområde

– Setesdal Austhei er et av våre ti nasjonale villreinområder, hvor villreinen skal ha fortrinn. En vindkraftutbygging i området vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser om å verne villreinen, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Midt i sommerferien troppet Naturvernforbundet, Forum for natur og friluftsliv Agder, Den norske Turistforening Aust-Agder, Norges Jeger- og Fiskerforbund, samt Villreinnemnda for Setesdalområdet opp hos Olje- og energidepartementet for å tale villreinens sak i møte med den planlagte byggingen av Hovatn Aust Vindkraftverk i Bygland kommune.

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har allerede gitt konsesjon for etablering av vindkraftverket, som planlegges innenfor nasjonalt villreinområde i Setesdal. Nå skal Olje- og energidepartementet behandle klager som har kommet inn i etterkant av konsesjonen. Naturvernforbundet er blant dem som mener flere viktige hensyn ble utelatt i NVEs vurdering.

– Med utgangspunkt i våre internasjonale forpliktelser gjennom Bernkonvensjonen er villreinen en art Norge har et spesielt ansvar for å verne. Setesdal Austhei er et av ti nasjonale villreinområder som skal ivareta artens leveområder, og vindkraftverket kan få store konsekvenser for både kalving og sommerbeite, sier Silje Ask Lundberg.

Utbyggingen vil ødelegge et større sammenhengende naturområde, og også den truede hubroen, en art som er svært sårbar for menneskelig aktivitet, er observert i området.

– Vi forventer at departementet respekterer de regionale forvaltningsplanene som er utarbeidet for å verne villreinen, og dermed omgjør NVEs konsesjonsvedtak, avslutter Silje Ask Lundberg.