Naturvern

Alt henger sammen med alt. Sjelden har uttrykket slik gyldighet som når det gjelder balansen i naturen. At en liten art forsvinner kan ha alvorlige konsekvenser for hele økosystemer, og i sårbare områder kan den minste menneskelige påvirkning endre alt.

Natur har ikke bare stor verdi i seg selv, det er også økonomisk og samfunnsmessig fornuftig å ta vare på naturmangfoldet.

Norge har både en moralsk og en folkerettslig plikt til å berge artene og naturtypene for framtidige generasjoner.

Dette krever både mer vern av utvalgte areal og ei streng forvaltning av naturverdiene som ikke er vernet ved lov, men som inneholder biologisk viktige kvaliteter.
 

Derfor må det politiske vedtak til for å stanse nedgangen i naturmangfoldet.


Kontaktperson: Arnodd Håpnes, ah@naturvernforbundet.no