Du er her:


Kyst og fiske

Norges kyst er full av rikdommer, og har vært livsgrunnlag for nordmenn så lenge det har bodd mennesker her. Vi har fisket og høstet av havet og bygget langs kysten i tusenvis av år. Det blir vi både mette og rike av. Men som med all annen omgang med natur kan det slå tilbake, for noen ganger gaper vi for høyt.

Norskekysten er en av de lengste, vakreste og mest varierte i verden. Et levende og sunt kystmiljø er en forutsetning for bevaring av naturmangfold, kystkultur, næringsutvikling, opplevelser og rekreasjon. 

Både gamle synder og nye problemer truer i overgangen mellom hav og land. Etter at miljøbevegelsen gravde opp gifttønner på 90-tallet skjedde mye for å hindre gift i å renne ut i havet, men fortsatt er det flere områder der det anbefales å holde seg unna sjømaten.
Nye problemer omfatter plastforsøpling, mikroplast, taredød, kongekrabbeinvasjon, kysttorskkollaps, færre hummere, rødspetter og ål, forurensning fra oppdrett og store oljesøl fra skipsulykker. En annen bekymring er nedslamming, overgjødsling og gjengroing av alger i havner og ved badeplasser, og dersom oljeindustrien får etablere seg i enda flere sårbare områder vil mange holde pusten i frykt for hva som kan skje.

Norge har ansvar for artene

Mange av artene på rødlista hører til i havet, i fjæra og langs kysten. Fjordnatur står på oversikten over truede naturtyper, på grunn av mangfoldet av trusler og manglende kunnskap.

Norge har forpliktet seg gjennom internasjonale avtaler til å forvalte havressursene forsvarlig, men likevel er mange arter i havet sterkt truet. Det er flere sammensatte forklaringer på problemene: Store næringer som slipper for lett unna, slik som oljeindustrien, gruvenæringen, plastnæringen og oppdrettsnæringen. Folk som vil bygge private badestrender og kjøre store båter. Fiskeriforvaltningen som påvirker balansen mellom kystfiskere og trålere i nord.

Klimaendringene gjør at det kommer nye planter og dyr, mens andre blir mer sjeldne. Norge har et unikt kystlandskap, og vi kontrollerer store havområder med svært rike fiskerier. Hva vi gjør betyr mye for hva vi og resten av verden kan ha på middagsbordet.

Dette må til

Det trengs mange ulike løsninger for å få en kystnatur i bedre balanse.

Politikere og myndigheter må få øynene opp for den unike kystnaturen og de store mulighetene til bærekraftig bruk, naturbevaring og store naturopplevelser, samt for truslene denne står overfor. Kommunene må få mer ressurser til miljøkunnskap og finne flere løsninger som er til det beste for natur og for folk flest.

Fortsatt ødelegger forurensning for kystnaturen. Forurensningen kommer fra mange ulike kilder, både fra landbruk, oppdrettsanlegg, industri, gruvedrift, oljevirksomhet, avfall, forbrukerprodukter og mye annet. Reguleringene og rensingen må bli strengere og færre utslippstillatelser bør gis. Norge må også slutte med bruk av sjødeponi for gruveavfall, slik nesten hele resten av verden har gjort.

Marint vern er en viktig løsning for truede arter i noen områder. Det er viktig for å få truede bestander opp igjen at noen steder er fri for visse typer menneskelig påvirkning, for eksempel hummerfiske, bunntråling i korallrevområder og oljevirksomhet. FNs konvensjon for biologisk mangfold setter et mål om vern av 10 prosent av kystområder og marine områder.

Naturtyper i strandsonen blir ødelagt på grunn av bygging, oppdyrking og gjengroing. Det er forbudt å bygge i 100-metersbeltet fra sjøen, men dette har ikke ført til mindre bygging, da kystkommunene har fått frie tøyler til å gi dispensasjon fra forbudet. Halvparten av kystlinjen fra Østfold til Hordaland er mindre enn 100 meter fra bygninger. Her må både forvaltningen og overvåkingen bli strengere.

Vi trenger en fiskeriforvaltning som legger til rette for kystfiske og mindre båter i stedet for trålere og store fabrikkskip. Dette er bedre både for fiskebestander, forurensningssituasjon og klimagassutslipp.

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.01.2019

Hva gjør vi - til nett

Hva gjør vi?

Naturvernforbundet jobber over hele landet for å ta vare på naturen. Våre fylkes- og lokallag kjemper for å ta vare på de lokale naturperlene, der du bor.

Hva mener vi - nett

Hva mener vi?

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

Hva kan du gjøre

Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundets over 35 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene.

Nyheter

Fiskebåt, Olenils øy Lofoten

Norge subsidierer overfisket

26.05.2010 | Sist oppdatert: 03.06.2011

Massivt overfiske kan ha tømt verdenshavene for fisk innen 40 år. Dette er noen av de skremmende konklusjonene i en ny FN rapport fra FNs miljøprogram (UNEP). En vesentlig årsak til overfisket er de enorme subsidiene til fiskeriene. Totalt subsidieres fiskeriene med 27 milliarder dollar. Den totale verdien av fisken som fanges er nesten 90 mrd dollar.

Oljeplattform
Utrangerte olje- og gassplattformer

Kan bli fiskens andre hjem

18.05.2010 | Sist oppdatert: 03.06.2011

På tirsdag presenterte Klima - og forurensningsdirektoratet rapporten ”Avvikling av utrangerte offshoreinstallasjoner”. Naturvernforbundet er opptatt av at opphuggingen skjer på en forsvarlig måte, men ser også muligheter for gjenbruk av de gamle betonginstallasjonene. - Noen av dem kan brukes som kunstige rev i marine verneområder for å gjenoppbygge fiskebestandene, foreslår marinbiolog i Norges Naturvernforbund Per-Erik Schulze.

Filmplakat exposed beslkjert

Kritisk oppdrettsfilm i Vancouver-OL

16.02.2010 | Sist oppdatert: 17.02.2010

I dag lanseres filmen Salmon farming exposed i Vancouver. Filmen avdekker noen av de ødeleggende miljøskadene som norskeid oppdrettsindustri etterlater seg i blant annet Chile og Canada.

Gunnar album ute breddebilde

Ambassadør advarte mot dokumentar om fiskeoppdrett

19.11.2009 | Sist oppdatert: 25.11.2009

Dagens Næringsliv avslører i dag at den norske ambassadøren i Irland advarte åtte ambassader og Utenriksdepartementet om premieren på en dokumentar som er kritisk til norsk fiskeoppdrett. - Denne advarselen viser at den norske staten har knyttet seg for tett til oppdrettsgigantene, sier Gunnar Album, fiskerirådgiver i Norges Naturvernforbundet.

Viser fra 41 til 44 av totalt 44 artikler