Naturvernforbundet anmelder ulovlig hogst

Skogbruket har gjennomført flere tilfeller av ulovlig hogst i Indre Vassfaret Landskapsvernområde. Naturvernforbundet anmelder Viken Skog SA som har utført hogsten, samt ansvarlig grunneier.

Verneområdene i Vassfaret og Vidalen ble opprettet i 1985. Dette er et sagnomsust skogrike, der Mikkjel Fønhus fant sin inspirasjon. Her finnes en rekke sjeldne og trua skoglevende arter. I de to landskapsvernområdene er det tillatt med skogsdrift på litt ulike vilkår. I Indre Vassfaret landskapsvernområde er drift av skogen kun tillatt i samsvar med driftsplan som er godkjent av Fylkesmannen. Landskapsvernet ble opprettet for å  ta vare på en karakteristisk naturtype for indre deler av Østlandet med hovedvekt på barskog, naturmangfold og kulturverdier knyttet til det. Nå har skognæringa utført ulovlig hogst i området.

– Det er særdeles oppsiktsvekkende at Viken Skog SA, som også er miljøsertifisert, ikke har bedre kontroll enn at de utfører hogster av denne typen inne i kjerneområdet i et landskapsvernområde, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Viken Skog har i flere omganger hatt et svært kritisk søkelys på seg for en rekke brudd på kravene til miljøsertifisering. Det er avdekket en rekke hogster av biologisk viktige områder, som de selv hevdet skulle bevares. De har vært under et skarpt søkelys fra Det Norske Veritas, som miljøsertifiserer skogsdriftene i Viken. I 2012 unngikk de så vidt å miste sitt miljøsertifikat i 2012, da en rekke svakheter i rutiner og brudd med egne miljøkrav for hvordan skogbruket skulle drives for å sikre verdifull natur og biologisk mangfoldskog.

– Når Viken igjen tråkker så solid i baret, så må de fratas miljøsertifikatet og rydde kraftig opp intern. Det er ufattelig at en sentral aktør som Viken Skog utfører ulovlige hogst inne i et landskapsvernområde, og man må spørre seg om de i det hele tatt lærer av tidligere alvorlige miljøfeil, sier Håpnes.

Norsk skogbruk er dessverre langt fra bærekraftig, noe de gjentatte naturødeleggende hogstene som blant annet Viken har utført er skremmende dokumentasjon på, mener Håpnes.

– Det absurde oppe i det hele er at tømmer fra disse hogstene selges som miljøvennlige trelastprodukter til oss forbrukere. Det viser hvor dårlig og lite troverdig skogbrukets miljøsertifisering egentlig er, sier Arnodd Håpnes.

Beskyttelse av norsk skognatur inngår i Norges internasjonale forpliktelser, der vi gjennom konvensjonen for biologisk mangfold skal stanse tapet og bevare mangfoldet av planter og dyr  innen 2020. Dette er et samarbeid mellom nesten alle verdens land for å stoppe det dramatiske tapet av arter som foregår over hele jorda. Her spiller bærekraftig skogbruk en vesentlig rolle. Derfor krever Naturvernforbundet at det innføres en søknadsplikt for all hogst i hele landet, og at organiseringen av denne søknadsplikten bidrar til medvirkning på et tidspunkt som gir adgang til reell innflytelse for alle parter. I tillegg må skogloven og tilhørende miljøforskrift oppdateres betydelig om skognæringen skal bidra i det viktige arbeidet med å bevare biologisk mangfold i skog.

– Her har Landbruksminister Listhaug en stor miljøjobb å gjøre, for dagens skogbruk er dessverre langt fra bærekraftig, avslutter Arnodd Håpnes.