Naturvernforbundet krever varig beskyttelse av vernet natur

Lågendeltaet naturreservat er et viktig og spesielt våtmarksområde med svært stor artsrikdom og over 50 registrerte rødlistede fuglearter. Naturreservatet har lovens strengeste vern, men er likevel truet av nedbygging.

(Denne uttalelsen ble vedtatt på Naturvernforbundets landsmøte 25. april 2021)

I verneforskriftens kapittel IV står det spesielt at vei ikke må bygges i reservatet. Likevel vedtok Lillehammer kommunestyre i 2018 en kommunedelplan der ny E6 og firefelts motorvei skal gå i ny trasé gjennom reservatet. Vedtaket ble gjort i strid med vernebestemmelsene og uten at dispensasjon var gitt eller omsøkt. Nye Veier, eid av Samferdselsdepartementet, arbeider nå med reguleringsplan for delstrekningen gjennom reservatet. Denne legges ut på høring i løpet av våren 2021. Søknad om dispensasjon blir først sendt etter høringen.

Naturvernforbundets landsmøte mener det er alarmerende at det i det hele tatt lar seg gjøre å planlegge en ny vei gjennom et naturreservat. I en tilsvarende sak ved Hamar ble ny E6 utvidet gjennom Åkersvika naturreservat, som er vernet i henhold til Ramsar-konvensjonen. Også de vernede vassdragene våre er utsatt for forslag om utbygging. Gang på gang ser vi at selv ikke vernet natur har sterk nok beskyttelse.

Våtmarker er viktige i både naturmangfolds- og klimaperspektiv, lokalt og globalt, og Norge har et internasjonalt ansvar for å bevare vår unike vassdragsnatur. Naturvernforbundet krever derfor at angrepet på naturreservater og vernede vassdrag stanses, og at den vernede naturen får reell og varig beskyttelse. Lågendeltaet naturreservat må bevares, og Norge må opprette en egen rettsinstans for natur- og miljørett som kan sikre vedtatte verneformål.