Nei til utbygging av Garbergelva, Oterholtfossen og Onarheim

Denne uka møtte Naturvernforbundet politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet og ba Regjeringen si nei til bygging av kraftverk i Garbergelva, Oterholtfossen og Onarheim – Hellandselva.

Garbergelva foreslått fredet. Del av Nea-vassdraget.Anne Guri Solem

– Vi kan ikke bygge ut disse unike og verdifulle elvene, som alle har store natur- og friluftsverdier. Nå har vi bedt klima- og miljøminister Ola Elvestuen om å legge sin tyngde inn for å få stanset utbyggingsplanene, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet møtte i går statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet for å be Regjeringen si nei til kraftverkene. Naturvernforbundet har i en årrekke arbeidet for å hindre utbygging i de tre vassdragene. Sakene ligger nå til endelig avgjørelse på olje- og energiminister Freiberg sitt bord. En avgjørelse er trolig nært forestående.

– Vi forventer at Regjeringen prioriterer den flotte og verdifulle naturen og lar disse elvene renne levende og fritt også i fremtida, sier Esmark.

Garbergelva
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga 26. september 2017 konsesjon til utbygging av Prestfossan kraftverk i Garbergelva i Trøndelag.  Naturvernforbundet mener at det ikke har vært gjort tilstrekkelige biologiske undersøkelser i forbindelse med kraftsøknaden og fikk i 2017 utført en tilleggsutredning. Den viser funn av fem rødlistearter, blant dem den sterkt truede flomtvedbladmosen. Utredningen konkluderer med at utbyggingen vil gi store negative konsekvenser for livet i og ved vassdraget. Garbergelva er del av et større helhetlig naturområde uten vesentlige inngrep, noe som vil bli ødelagt om kraftverket bygges.

Oterholtfossen
Når det gjelder Oterholtfossen i Bø i Telemark har NVE innstilt på å gi avslag til kraftverket på grunn av store natur- og friluftsverdier. Naturvernforbundet forventer at Olje- og energidepartementet fastholder innstillingen fra NVE. Det er dokumentert elvemusling flere steder i elva. Arten er rødlistet, utrydningstruet og har hatt en dramatisk tilbakegang de siste 100 årene. I tillegg finnes det relativt store arealer med de rødlistede naturtypene fosseberg og fosseeng, naturtyper som er levested for mange sjeldne arter og et større artsmangfold. Dette vil bli ødelagt ved en utbygging av kraftverket. I tillegg er området viktig for rekreasjon og friluftsliv.

Onarheim – Hellandselva
Den 10. januar 2019 ga NVE tillatelse til å bygge Onarheim kraftverk i Hellandselva i Kvinnherad i Hordaland. Kvinnherad Turlag, Bergen og Hordaland Turlag, Naturvernforbundet Kvinnherad og FNF Hordaland har klagd på vedtaket. Området har store naturverdier og stor betydning for friluftslivet. Utbyggingen vil påføre området irreversible skader i et sammenhengende naturområde, som bærer preg av å være relativt lite påvirket.

– Hele 70 prosent av vassdragene våre er berørt av kraftutbygging. Nå må vi la det som er igjen av norske verdifulle elver får renne fritt, sier Esmark.


Naturvernforbundet møtte politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet 19. august. Fra venstre: Hans Kristian Delihaug og Bjørn Olav Haukelidsæter fra Naturvernforbundet i Midt-Telemark, fagsjef Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet, statssekretær Atle Hamar, Per Flatberg, Naturvernforbundet og Maren Esmark, generalsekretær  i Naturvernforbundet.