Norsk jakt truer Nordens eneste kattedyr

En av fem gauper ble skutt under årets gaupejakt. Den norske gaupejakta er en stor trussel mot Nordens eneste kattedyr. På ti år er bestanden nesten halvert.

Gaupe i naturen

– Dette er farlig høy avskyting av en rødlistet og sterkt truet art og den harde avskytingen medfører at Stortingets bestandsmål på minst 65 årlige ynglinger ikke blir nådd. For sjuende år på rad ligger gaupebestanden langt under det nasjonale bestandsmålet som Stortinget har vedtatt, og dette er alvorlig for gaupa, sier Arnodd Håpnes, fagsjef i Naturvernforbundet.

53 av en kvote på 54 gauper ble skutt eller drept på annen måte under vinterens kvotejakt fra 1. februar til 31. mars. I tillegg har seks gauper dødd i områder hvor det ikke var åpnet for jakt. Fem av dyra ble skutt etter skadefelling og en ble påkjørt av bil.

Naturvernforbundet fikk redusert jaktkvoten med fem dyr etter klage før jaktstart, men likevel drepes det altfor mange gauper i Norge.

– Det er helt uforståelig at rovdyrnemndene får lov til å ignorere Stortingets bestandsmål gjennom å vedta altfor høye kvoter. Og det er uforsvarlig at overordnet miljøforvaltning ikke reduserer kvotene og bidrar til å styrke gaupebestanden, sier Arnodd Håpnes.

Naturvernforbundet mener at gaupejakta bryter med Stortingets rovviltforlik. Kvotene settes altfor høyt, men der er ingen politikere som går ut og forsvarer gaupa eller kritiserer for høye jaktkvoter.

– De lokale politiske rovdyrnemndene setter alt for høye jaktkvoter og bryter bevisst med nasjonalpolitiske miljømålsettinger, sier Håpnes.

Før jakta vinteren 2019 ble det kun registrert 55 ynglinger og i overkant av 320 gauper i Norge. Det er ti ynglinger og 60 gauper færre enn Stortingets minimumsmål. Fastsatt kvotejakt utgjør omkring 20 prosent av bestanden, noe som presser bestanden langt under forsvarlig nivå.

– Det er helt uakseptabelt at så mange som 59 gauper allerede er drept i 2020. Vi kan ikke fortsette å skyte ned så store deler av bestanden vår, nå må bestanden bygges opp slik Stortinget har vedtatt, sier Håpnes.

Situasjonen for de norske gaupene har gått fra vondt til verre de siste årene. På Norsk rødliste 2010 ble gaupa plassert i kategorien sårbar. På rødlista som kom i 2015 ble den regnet som sterkt truet, en kategori nærmere utryddelse. Siden den tid har bestanden blitt skutt ytterligere ned. På ti år er den norske gaupebestanden nesten halvert, fra 92 til 55 familiegrupper. At nedgangen ikke har vært enda større, skyldes påfyll av gauper fra Sverige, som har en langt større bestand. I Sverige ble det i fjor registrert 202 familiegrupper og 1189 gauper.

Naturvernforbundet er bekymret for bestanden, og det er særlig dramatisk at Stortingets vedtatte målsetting ignoreres av rovdyrforvaltningen.