Ny transportplan må sikre natur og kutte klimagassutslipp

Regjeringen legger neste år fram Nasjonal transportplan for perioden 2022–2033 (NTP). De statlige transportvirksomhetene har bidratt i arbeidet gjennom å svare ut spørsmål fra Samferdselsdepartementet, og virksomhetenes svar har nå vært ute på høring. Naturvernforbundet har avgitt uttalelse.

Transportvirksomhetenes svar er tilgjengelig på regjeringens nettside, og der er mange som har avgitt uttalelser. Nå NTP kommer sannsynligvis tidlig i 2021 og skal behandles av Stortinget før sommeren neste år.

Naturvernforbundet viser innledningsvis i sin uttalelse til behovet for å ta vare på natur og kutte klimagassutslipp, og at trafikkveksten er særlig utfordrende. Naturvernforbundet viser til rapporten Fossilfritt Norge og behovet for å redusere fossil energibruk med 55 prosent innen 2030 og fase den ut innen 2040. Siden elektrifisering blir viktig for å kutte fossil energibruk, blir løsninger som krever lite energi, viktig i alle sektorer. Knappheten på bærekraftig og klimavennlig biodrivstoff tilsier at det vil være uakseptabelt å basere utslippsreduksjonene på omfattende bruk av biodrivstoff.

Naturvernforbundet mener det er viktig at NTP blir en plan for å omstille transportsektoren i grønn retning, som er basert på klare miljømål og delmål for transportutvikling. NTP må ikke begrenses til å bli en plan for infrastrukturen. Infrastrukturutbygging gir store inngrep i natur og matjord, og det vil være særlig viktig å stanse videre motorveiutbygging, som forsterker flere miljøutfordringer.

Dette er Naturvernforbundets hovedforventninger til ny NTP:

 • NTP må baseres på ambisiøse miljømål og legge til grunn at det blir vesentlig dyrere å forurense. Veiprising må bidra til å redusere miljø- og samfunnulempene fra transport og til å utnytte eksisterende infrastruktur bedre.
   
 • Nullvekstmålet for biltrafikken må skjerpes og målet om godsoverføring fra vei til sjø og bane videreføres. I tillegg må Avinor få et nytt mandat, bort fra tanken om trafikkvekst. Det er også viktig at klimamålet for transportsektoren tydeliggjøres.
   
 • Alle framskrivinger og lønnsomhetsberegninger må revideres i lys av langtidsvirkningene av koronaepidemien og behovet for raske og store kutt i klimagassutslipp og reduksjon i annen natur- og miljøbelastning.
   
 • Veinormalene må justeres i tråd med faglig kunnskap. Særlig viktig blir det å unngå bygging av firefelts motorveier for 110 km/t på strekninger med lav og moderat trafikk, der veien fra før holder en god standard. Bygging av firefelts motorveier framfor to-/trefeltsvei med midtrekkverk er sløsing med penger, natur og matjord og gir høyere klimagassutslipp og økt trafikksikkerhetsrisiko.
   
 • Nye Veiers prosjekter og planer gir store naturinngrep og økte klimagassutslipp, fører til mer biltrafikk og gjør det vanskeligere å flytte godstransport fra vei til sjø og bane. Hele Nye Veiers eksisterende portefølje må gjennomgås på nytt. Alle prosjekter der byggearbeidet ikke er igangsatt, må stanses. Selskapet må heller ikke få tilført noen nye motorveiprosjekter.
   
 • Drift og vedlikehold av veinettet samt rassikring, andre trafikksikkerhetstiltak, bygging av gangveier og sykkelveier og tilrettelegging for kollektivtrafikk må ha høy prioritet på Statens vegvesens budsjett.
   
 • Vi trenger et alternativ til ferjefri E39 som innebærer at dagens veier rustes opp og ferjetilbudet forbedres. Elektriske ferjer må tas i bruk for å kutte utslipp.
   
 • Byvekstavtalene må videreføres og forsterkes, basert på mål om redusert biltrafikk. Forpliktende regional planlegging må ligge i bunn, og de statlige midlene må være avhengige av en lokal areal- og transportpolitikk som reduserer transportomfanget. Det bør stilles tilsvarende krav til forpliktende arealplaner når staten bygger ut jernbanen, også i områder som ikke har eller vil få byvekstavtaler. Det trengs også bedre ordninger for mindre byer og tettsteder for å oppnå grønn omstilling i transportsektoren.
   
 • Sett i lys av både miljø- og smittevern bør satsing på sykkel som transportform økes kraftig. NTP må sikre statlige midler som også kommunene og fylkeskommunene kan få glede av.
   
 • Videre planlegging av en tredje rullebane på Gardermoen må stanses, og beslutningen om å bygge en ny storflyplass ved Mo i Rana må trekkes tilbake. Avinors planer om storflyplass i Lofoten må avvises av hensyn til både natur og klima. Dagens småflyplasser gjør det lettere å elektrifisere deler av luftfarten enn om det bygges nye flyplasser for bruk av store jetfly.
   
 • Storstilt motorveiutbygging kan slå beina under jernbanen på flere strekninger. På kort sikt må bedre vedlikehold av jernbanen samt godstiltak få høy prioritet, og vi trenger flere togavganger med flere vogner mellom landsdelene og mot kontinentet, noe som krever mer togmateriell generelt og flere sovevogner spesielt.
   
 • Flaskehalser på banene i og inn mot de større byene må fjernes. Mer kapasitet gjennom Oslo er viktig for jernbanesystemet i så godt som hele landet, og vi ønsker forsert utbygging av blant annet Bergensbanen mellom Voss og Arna. Ringeriksbanen kan vi vanskelig prioritere så lenge den skal legges over det verdifulle våtmarks- og kulturlandskapet og det parallelt bygges en firefelts E16 som undergraver jernbanen og gir ytterligere naturinngrep og klimagassutslipp fra infrastrukturutbygging.
   
 • Det bør gjennomføres konseptvalgutredninger for strekningene mellom landsdelene og mot Sverige som kan skissere en konkurransedyktig jernbane som reduserer flytrafikken og legger grunnlag for betydelig overføring av godstransport fra vei til bane – som grunnlag for valg av framtidig konsept, der satsing på jernbanen erstatter utbygging av motorveier.
   
 • For å innfri målet om godsoverføring fra vei til sjø og bane trengs det både gulrot og pisk. Det må investeres i tiltak som gjøre sjø- og banetransportene mer effektive, og økonomiske støtteordninger må videreføres. Det må ikke legges til rette for mer tungtransport på vei. Økte CO2- og andre miljøavgifter må bidra til å flytte godstransporter og gjøre dem mer miljøeffektive.
   
 • Det bør gis statlig støtte til forbedring av ekspressbusstilbudet i områder uten jernbanetilbud.