Nye funn av hubro – Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening (NOF) krever umiddelbar stans i Sørmarkfjellet

I dag ble det kjent at forskere har observert hubro i områdene der det er igangsatt anleggsarbeid for å bygge ut Sørmarkfjellet vindkraftanlegg. Naturvernforbundet og NOF krever umiddelbar stans i hogsten som nå foregår i området.

Naturvernforbundet og NOF krever umiddelbar stans i hogsten som nå foregår i området.

  • Hubro er dokumentert med lydopptak i området i løpet av påska. Det betyr i praksis at det ikke kan iverksettes anleggsarbeid her nå, sier Alette Sandvik, styremedlem i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag.  Sandvik har tilbrakt mye av påsken i Sørmarkfjellet og har selv hørt hubroen.
  • Området er nesten ikke undersøkt før man setter i gang utbygging i den mest sårbare tida. Hubro er en rødlistet art som det har blitt store penger på å redde i andre deler av kommunen. Da blir det meningsløst å anlegge et vindkraftanlegg midt i hubroens kjerneområde sier Sandvik.
  • Hubroen er spesiell sårbar for forstyrrelser, og trues av vindkraftutbyggingen i Norge. Vindkraftverk må aldri legges til områder med Hubro, en av våre mest truede fuglearter, sier Martin Eggen, naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening.

Forskere ved Nord universitet har nå påvist at det er hubro i influensområde til det planlagte vindkraftverket i Sørmarkfjellet. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt utbyggere å kartlegge hubro, og i skriver i kravene til Miljø, transport og anleggsplanen (MTA) at «Dersom det påvises hekkende hubro, storlom, smålom og hønsehauk på hekkeplasser i vindkraftverkets influensområder, skal dette i størst mulig grad hensyntas i anleggsarbeidet med sikte på å minimere forstyrrelsene i den aktuelle perioden».

– Naturvernforbundet krever nå at Olje- og Energidepartementet innfører anleggsstans med oppsettende virkning, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.


– Det er uakseptabelt å starte anleggsarbeidene når det er påvist hubro i området. Vi trenger mer kunnskap om hubroen her i området, og vi kan ikke hogge ned verdifull skog mens vi kartlegger, sier Lundberg.

Naturvernforbundet og NOF jobber nå med et brev som de vil oversende OED i løpet av dagen med krav om umiddelbar stans i anleggsarbeidene.

NVEs nettsider om Sørmarkfjellet: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=262&type=A-1%2CA-6

 

Kontakt:

Alette Sandvik, styremedlem Naturvernforbundet Trøndelag

fjellykke@gmail.com – 903 03 950

 

Silje Ask Lundberg, leder Naturvernforbundet

sal@naturvernforbundet.no – 913 31 729


Maren Esmark, generalsekretær Naturvernforbundet

me@naturvernforbundet.no – 971 83 379

Martin Eggen, naturvernrådgiver NOF

martin@birdlife.no – 905 65 108