Krisepakkene øker klimakrisen

– Regjeringens krisepakke til oljenæringen og flybransjen dytter oss bare enda lenger inn i klimakrisen, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

I revidert statsbudsjett kom Regjeringen i dag med omfattende tiltak for å stimulere investeringer og aktivitet i oljenæringen. Blant annet gjøres det dramatiske endringer i skattereglene, noe som vil gi oljeselskapene mer enn 100 milliarder ekstra i 2020 og 2021, ifølge Finansdepartementet.

– Vi vil på det sterkeste advare mot endringer i skattereglene for olje- og gassindustrien. Dersom dette forslaget godkjennes, risikerer vi at krisepakkene fremtvinger prosjekter som i realiteten er ulønnsomme. Dette vil kunne sørge for store økonomiske tap på lengre sikt, utsette en omstilling av sektoren som vi vet er tvingende nødvendig, og økte klimagassutslipp. Her håper vi Stortinget setter foten ned.  sier Ask Lundberg.

Naturvernforbundet frykter at tiltakene vil føre til økt produksjon av olje og gass i en tid da vi trenger en omstilling til fornybarsamfunnet.

– Det er helt avgjørende å unngå virkemidler som forlenger oljealderen og viderefører det norske samfunnets avhengighet av en sektor som har store miljøkonsekvenser og er særdeles sårbar for svingninger i verdensøkonomien, sier Ask Lundberg.

Regjeringen kom også i dag med en støtteordning til luftfarten. Avinor skal få tilgjengelig 5 milliarder kroner som kompensasjon for bortfalte avgiftsinntekter som følge av redusert flytrafikk.

– Det er forståelig at Avinor får tilført penger for å holde flyplassene åpne og drive selskapet videre, men vi forventer at alle kapasitetsøkende flyplassinvesteringer legges på is. Det er stor usikkerhet rundt det framtidige omfanget av flytrafikk, som følge av både virusutbruddet og behovet for å redusere klimagassutslipp raskt og mye. Derfor blir det feil å igangsette nye utbygginger som for eksempel ny NON-Schengen-terminal på Oslo Lufthavn og andre kapasitetsutvidelser, sier Silje Ask Lundberg.

Naturvernforbundet mener at Regjeringen burde bruke mer penger på å stimulere løsninger som gir mer reparasjon og gjenbruk, økt innsats for energieffektivisering av bygningsmassen og grønnere transportløsninger.

– Vi trenger å stimulere aktiviteter som bidrar til en mer sirkulær økonomi, naturbevaring og maksimalt 1,5 graders temperaturstigning, understreker Ask Lundberg.

Naturvernforbundet mener at den offentlige pengebruken for å stimulere økonomien nå må brukes for å få nødvendig og langsiktig omstilling av økonomien. Naturvernforbundet har spilt inn disse forslagene til Regjeringen:

▪ Regjeringen bør lage en oversikt over ferdig planlagte oppdrag for leverandørindustrien som kan igangsettes umiddelbart, som ikke innebærer økt olje- eller gassutvinning

▪ Framskynde og øke investeringer og forskningsmidler til grønne næringer og klimajobber, som CCS, grønn skipsfart og så videre.

▪ Opprette ekstra støtteordninger for omskolering/upskilling av arbeidere i petroleums- og leverandørindustrien, slik at tempoet i det grønne skiftet økes betraktelig.