Syltynt høringsbrev om snøskuterinvasjonen

Fredag 19 sept var det frist for å gi innspill til Regjeringens forslag om å tillate fornøyelseskjøring med snøskuter. Tidligere spørreundersøkelser viser at rundt 80% av befolkningen er i mot en liberalisering av dagen regelverk.

 

– Høringsbrevet fra Klima- og miljødepartementet er syltynt, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet. Det drøftes ikke hvilke konsekvenser et slikt formidabelt frislipp av snøskutere vil kunne få for naturmangfold og friluftsliv. Og konsekvenser for folkehelsa er ufattelig nok ikke vurdert i det hele tatt.

Naturvernforbundet mener høringsbrevet er et brudd på Grunnlovens § 112 som sier at det er regjeringens plikt å informere landets borgere om effektene av lovendringer. 

– Departementet foreslår å omdisponere bruk av norske utmarksarealer i en skala som neppe har historiske paralleller, fortsetter Esmark. Da er det helt uakseptabelt at de forventede konsekvensene av lovforslaget ikke er utredet.

Naturvernforbundet ønsker ikke lovendringen som foreslås og frykter at et slikt frislipp av snøskuterkjøring vil:

  • Ødelegge for helsebringende friluftsliv i stille natur
  • Forstyrre arter som om vinteren går på sparebluss
  • Fragmentere og oppstykke arters leveområder
  • Føre til betydelig økt ulovlig kjøring, også i sårbare naturområder
  • Gi økte klimautslipp ved å innføre en ny type motorbasert friluftsliv
  • Fjerne inntektsgrunnlag for næringsaktører som i dag driver leiekjøring

– Vi håper Klima- og miljøminister Tine Sundtoft vil være modig og stanse lovendringen, avslutter Esmark.  

Mer informasjon: 
Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet, tlf 97 18 33 79
Christian Børs Lind, rådgiver i Naturvernforbundet, tlf 90 57 71 82

Les Naturvernforbundets høringsuttalelse