Et kraftig varsku

Et endret klima, vil også endre det norske samfunnet og norsk natur. Det slås fast i rapporten ”Tilpassing til eit klima i endring”, som ble lagt frem i dag. – Rapporten er et kraftig varsku om at vi trenger å ha to tanker i hodet på en gang – utslippene må ned mye og raskt, og hensynet til naturen må opp på politikernes prioriteringslister. Vi har ingen tid å miste, sier Lars Haltbrekken.

Les mer:

Last ned Tilpassing til eit klima i endring på tilpasningsutvalgets egne sider.
 

Klimatilpassingsutvalget leverte i dag sin rapport om hvordan Norge vil påvirkes av et endret klima og hvordan vi bør møte disse endringene. Rapporten viser at klimaet vil påvirke det norske samfunnet, norsk natur og hverdagen for enkeltmennesker. Bygninger og veier, kulturverdier og skiføre, planter og dyr i fjellet og i nord vil møte utfordringer med et klima i endring.

– Rapporten er et alvorlig varsko til politikerne som i dag har altfor god tid med å stanse de farlige klimaendringene, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.  

– Det er på høy tid vi setter i verk de nødvendige utslippskuttene og tilpasser oss de endringene det er for sent å gjøre noe med.

Norske planter og dyr i fare
Den norske naturen er blant dem som vil få det tøffest i et endret klima. Utvalgets rapport peker særlig på at naturen i høyfjellene og i nordområdene vil få tøffe levekår. Rapporten viser at det kan bli vanskelig å hindre at naturverdier her går tapt.

Derfor foreslås det at for fremtiden må det tas særlige hensyn i disse områdene, og det pekes på at oljeutvinning i nord kan øke truslene mot en natur som allerede er hardt presset, i tillegg til at dette kan bidra til å øke klimagassutslippene.

–         Natur som allerede er under press fra klimaendringer både i nord og i høyfjellet er også under press fra en grådig oljeindustri og en masse utbyggingsplaner. Vi mennesker er avhengige av naturen, og har ikke annet valg enn å ta bedre vare på den. Derfor må vi sørge for en robust natur, som er i stand til å tilpasse seg et endret klima. Da kan ikke nordområdene bli det som forlenger oljealderen i Norge, sier Haltbrekken, som lover at Naturvernforbundet vil stå på fremover for å sikre natur både i nord og i fjellet.

Et internasjonalt ansvar
Selv om Norge kan oppleve alvorlige konsekvenser som en følge av klimaendringene er ikke vi de som er mest utsatt, slår rapporten fast. Verdens fattigste, som har bidratt minst til å skape klimakrisen, er dem som får kjenne endringene hardest på kroppen.

Klimatilpasningsutvalget tar til orde for et økt internasjonalt engasjement fra Norge, og Naturvernforbundet støtter utvalget i at Norge må bidra økonomisk for å sikre livsgrunnlaget til dem som rammest hardest.

Det finnes flere utregninger på hvor mye som trengs for at de fattigste landene kan tilpasse seg klimaendringene. Dagens rapport viser til at det er behov for milliardbeløp, og at Norges bidrag kan måtte bli på to milliarder kroner.

–   Under klimatoppmøtet i Mexico senere i år bør Norge ta initiativ til et spleiselag mellom de rike landene for å sikre at regningen for tilpasning til klimaendringer i all hovedsak betales av de rike landene. Det er de som sitter med det ansvaret for den situasjonen vi er i, sier Haltbrekken. 

– Norge bør føre an og tilby seg å betale 2 mrd kr av den globale regningen.