Nytt naturreservat for fall?

Statnett og Olje- og energidepartementet (OED) ønsker å legge en del av kraftlinja fra Ørskog til Fardal tvers gjennom Sørdalen naturreservat. Området har fått strengeste vern pga usedvanlige forekomster av urskogspreget kystfuruskog med tilhørende rødlistearter. – Når det finnes alternativer, blir det meningsløst å velge det verste, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

skog trær mose grønt bark naturPicasa 3.0

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er enig med Naturvernforbundet, og har slått fast at OED-vedtaket strider mot de sterke verneinteressene og sier nei til trase gjennom reservatet. På sin vei opp gjennom systemet til avgjørelse i Miljøverndepartementet, har Direktoratet for naturforvaltning (DN) kommet med samme klare anbefaling. Begge to konkluderer med at «viktige samfunnsinteresser» ikke kan sies å være tunge nok til å overkjøre verneinteressene.

Haltbrekken er ikke uenig: – Her er det jo ikke snakk om å få fram linja eller ikke, men kun om å velge bort det verste alternativet, til fordel for det beste.

Grunneiere med gjennomslag
Alternativet Naturvernforbundet og de fleste andre foretrekker er Førdsdalen, som er kortere, er 40 -45 millioner billigere, og som ikke berører verneinteresser. NVE kom til samme resultat, og ga konsesjon nettopp til  Førdsdalen. Dette ble så påklaget av grunneiere til OED, som til de flestes store overraskelse ga grunneierne medhold.

Statnett viser så til at OED har fattet et «endelig vedtak» om at traseen skal gå gjennom Sørdalen, og at dette vedtaket utelukker alternativet gjennom Førdsdalen. Og at det derfor bare er snakk om hvordan linja skal legges gjennom dalen, og at et eventuelt avslag i Miljøverndepartementet (MD) bare kan innebære at linja legges rundt selve reservatet. Statnett er nå i ferd med å føre mastene fram mot Sørdalen.

I DN viser de like fullt til at linja ikke bør gå gjennom Sørdalen.

Låst situasjon?
– Situasjonen er dermed både paradoksal og ikke så lite ironisk, sier Haltbrekken. – Statnetts mulige alternative trase rundt reservatet blir dobbelt så lang som en trase gjennom reservatet, og slik legges det ekstra press på MD for å imøtekomme OEDs ønske om å ofre reservatet, eller betydelige deler av det. Samtidig kastes det vrak på alternativet gjennom Førdsdalen som er langt mindre kontroversielt.

På vegne av Naturvernforbundet har Haltbrekken sendt brev til MD hvor det i klar tekst sies hvorfor det vil være fullstendig uakseptabelt om MD skulle tillate trase gjennom reservatet.