Økt støtte for sterkere rovdyrvern

– Det er gledelig at støtten til rovdyrvern øker, mener leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

jerv

– Når fra før sterke tall styrkes ytterligere, er dette opplagt en reaksjon på Stortingets kraftige svekkelse av rovdyrvernet, fortsetter Haltbrekken.

Tallene fra Nationens alndsomfattende undersøkelse  viser at andelen både av dem som vil ha uendret vern av rovdyr og et svakere vern går tilbake til fordel for en markant fremgang for dem som vil styrke vernet. 19 % ønsker nå svakere vern, 40 % uendret og 33 % vil ha mer vern. Det siste er en framgang på 8 % siden forrige måling, i 2011.

Rovdyr under hardt press

Dette peker i stikk motsatt retning av den stadig tøffere forvaltningen som håndheves av landets rovdyrnemnder, fastslår Haltbrekken.  – Nemndene sørger for at jervens yngleområder innskrenkes og selv de svakeste delstammene utsettes for nådeløs hijakt med avliving av mordyr og unger. Bjørnebestanden svekkes systematisk til tross for at vi ikke er i nærheten av vedtatte ynglemål. Samtidig legger nemndene opp til nærmest summarisk avliving av ulver som tråkker utenfor ynglesonen langs svenskegrensa.

-Senest 16. mai i år ba en av rovdyrnemndene om fellingstillatelse for en ulv i Oppland. Det eneste kriteriet er at dyret er observert. Det har ikke gjort skade, og med overveiende sannsynlighet vil dyret befinne seg et helt annet sted innen den vil utgjøre en rell fare for mulige beitedyr, fortsetter Haltbrekken.

Rovdyrene er noen av de mest trua artene vi har, de er «vernet» og skal være under spesiell beskyttelse i henhold til nasjonal og internasjonal lovgivning. Når dagens rovviltregime begynner å likne mer på utryddingspolitikk, er det høyst forståelig når opinionen reagerer, sier Haltbrekken. – Forvaltningen og politikerne må nå sikre at også rovdyrdelen av den todelte målsettinga følges opp og at rovdyr forvaltes på en økologisk og bærekraftig måte.