Oppdag gammelskogen

En veileder til å finne de siste naturskogene

Norges siste naturskoger. Ingen vet nøyaktig hvor de er, det eneste vi vet at de forsvinner i en rasende fart. I denne veilederen får du tips til verktøy du kan bruke for å finne verneverdig skog og rødlistede arter.

Kartverktøy

Ved hjelp av digitale kartverktøy kan du enkelt finne verneområder, naturtyper, habitat for rødlistede arter og kartlag over våre eldste skoger. Her får du en enkel oppskrift til hvordan du kan bruke de ulike verktøyene.

Finn din nærskog

Ønsker du å finne skog med gamle trær og død ved, men ikke vet hvor du skal begynne med å lete? Da er denne oppskriften for deg!
Naturbase er en database med kartfestet informasjon om natur og friluftsliv.

Skjermbilde av aktiverte kartlag på Naturbase.no for å finne kartfestet miljøinformasjon om verneområder og naturtyper. Kilde: Naturbase kart (miljodirektoratet.no)
  • Åpne menyen «Naturvernområder » og huk av kartlaget «Naturvernområder alle»
  • Åpne menyen «Naturtyper, naturmangfold» og huk av kartlagene «Utvalgte naturtyper», «Naturtyper – DN-håndbok 13» og «Naturtyper – DN-håndbok 19»
  • Ved å klikke på matriksene (rød og grønn skravering) finner du et faktaark som beskriver lokaliteten, og hva slags naturtype som er registrert
  • Gammel barskog og lavereliggende høyproduktiv skog er eksempler på spennende naturtyper med stor sannsynlighet for funn av rødlistede arter

Artskart/Artsobservasjoner

Skjermbilde av aktiverte kartlag på Artskart for å finne truede arter i skog. Kilde: https://artskart.artsdatabanken.no/

Fremgangsmåte:

  • Begrens søket til nyere årstall, eksempelvis fra 2010 til i dag
  • Åpne menyen «Artsgrupper» og velg «sopp», «moser» og «lav»
  • Åpne menyen «Rødliste- og fremmedartskategori» og huk av for alle rødlistekategoriene, samt «datamangel» og «regionalt utdødd»

Større ansamlinger av funn av ulike rødlistede arter (som i eksempelet fra Vardåsen i Asker) tyder på området har et rikt biologisk mangfold og en spennende skogøkologi.

Finn den eldste skogen

Kilden er en kartløsning fra NIBIO hvor du kan finne et utvalg nasjonale datasett. I Skogportalen finnes nyttig miljøinformasjon, blant annet informasjon om den eldste skogen.
NB! Kartlaget er mangelfullt og har vist seg å ikke alltid stemme, så ta høyde for en bomtur.

Skjermbilde av aktiverte kartlag på Kilden for å finne den eldste skogen og kartfestet informasjon om rødlistede arter i skog. Kilde: Kilden – skogportal (nibio.no)

Fremgangsmåte:

  • Åpne menyen «Info fra skogbruksplanlegging», og aktiver kartlaget «Aldersklasser – eldste skogen»
  • Åpne menyen for «Arter i skog» og aktiver kartlagene «Fredete, prioriterte arter og truede arter i skog»
  • Til slutt åpner du menyen «Eksterne» som er helt nederst, og aktiverer kartlaget «Områdevern (Mdir)»

Kan du finne et område med gammel skog som ikke er del av et verneområde og har få til ingen funn av rødlistede arter? Da kan det hende du har funnet naturskog som ikke er kartlagt.

Flyfoto

En annen metode for å finne naturskog er å se på gamle flyfoto. Ved å sammenligne kartlag fra tidligere år kan du enkelt se om det finnes rester av naturskog som ikke er blitt hogget. Et triks er å følge med på kartutsnittet du har valgt deg, mens du trykker deg gjennom kartlagene. Hvis skogområdet du ønsker å undersøke ikke «forsvinner» betyr det at skogen ikke har blitt flatehogd, og sannsynligheten for at du har oppdaget gammelskog er stor.

Skjermbilde av historiske flyfoto fra 1983 i Sørkedalen, Oslo og Ringerrike. Langlivannet er til høyre i bildet. Kilde: Norge i bilder.