Oppdatert prinsipprogram: Sluttdato for oljenæringen og nei til naturødeleggende vindkraft

Naturvernforbundets landsmøte har i dag vedtatt endringer i Naturvernforbundets prinsipprogram. Organisasjonen har tatt et enda tydeligere standpunkt både mot klimafiendtlig oljeutvinning og naturraserende vindkraft.

Det lå inne flere forskjellige forslag på hvordan formulere organisasjonens klare motstand mot den naturraserende vindkraftutbyggingen som nå foregår på land i Norge. Etter flere voteringer på ordlyd, fikk til slutt innstillingen fra redaksjonskomiteen flertall. Nå lyder det slik:

  • Naturødeleggende vindindustri må stanses. Utbygging må begrenses til mindre anlegg, i industrialiserte områder. Der slike anlegg er bygd, må det bli stilt krav til sikring mot forurensning og garantier for at områder blir rydda etter at konsesjonstida går ut.

Videre har organisasjonen nå satt et endelig sluttdato for omstilling bort fra olje og gass. I tråd med FNs klimapanel og 1,5 graders målet:

  • Olje- og gassvirksomhet må trappes ned og gradvis fases ut innen 2040 ved at det ikke åpnes for leting og utvinning av olje og gass i nye områder og med en nedtrappingsplan som sikrer en  rettferdig omstilling for oljearbeiderne.

Skognæringen har vært diskutert i løpet av dagen, og Naturvernforbundet har nå slått fast i sitt prinsipprogram at naturfiendlig praksis slik som gjødsling av skog og markberedning ikke bør tillates.  

Også et krav om at norske kommuner må innføre naturbudsjetter som må forholde seg til nasjonale grenser for naturtap og målsettinger for restaurering for å oppnå netto null tap av natur, ble vedtatt.