Plast – evigvarig produkt som gjør stor skade

Plasten er overalt og den er laget for å vare. For hvert nytt bruksområde dukker det gjerne opp ett eller flere nye miljø-, helse- eller avfallsproblem. Mye tid og ressurser brukes på å rydde plast på avveie. Strategier og planer legges for å øke gjenvinningsgraden, men samtidig skyter produksjonen i været. Nå må politikerne sette strengere krav bak planer og mål. Brems ned produksjonen av plast, nå!

Getty Images/iStockphoto

Plast er laget for å vare. Inntil vi klarer å redusere produksjonen vil plast ute i naturen fortsette å hope seg opp. Plast i naturen blir ikke borte, men som følge av vær og vind brytes den ned til småbiter. Når plasten brytes ned til mindre biter blir den vanskeligere å fjerne , og den kan ende opp som mat for fisk og fugl. Mikroplast er definert til biter mindre enn 5 mm i diameter, mikrofiber kan defineres som mikroplast med en diameter mindre enn 20 mikrometer og en lengde på over 5 mm.

Plast og klima. #valg21

Plast er ikke bare et avfallsproblem, plastforbruket fører også til store klimagassutslipp. Plast er et petroleumsprodukt og tilnærmet all plast som produseres i dag kommer fra råolje eller gass.

Klimagassutslippene skjer langs hele verdikjeden, i utvinning og videreforedling av råstoff, i transporten, i gjennvinningsproses-ser og når plast går til forbrenning. De globale utslippene fra plastens totale verdikjede er sammenlagt på nivå med luftfarten. Petroleumsindustrien dreier i økende grad investeringer inn mot økt plastproduksjon, og prognoser viser at den globale plastproduksjonen vil firedobles frem mot 2050.

Kilde: energi og klima:

Dersom denne prognosen slår til, vil plastproduksjon alene spise opp rundt 15 % av verdens totale karbonbudsjett som må overholdes om klimaendringene ikke skal bli for ødeleggen-de.

Produsentansvar gir ansvar for avfallshåndtering

Produsentansvar innebærer at produsenter og importører av produkter betaler for avfallshåndteringen av sine produkter. Ved å være medlem i et returselskap oppfyller produsentene sine plikter i henhold til forurensningsloven.

Myndighetene setter krav og rammer for returselskapene. Når det gjelder plast, har vi i Norge produsentansvarsordninger for plastemballasje, drikkeflasker og bildekk. Produsentansvar er en bra ordning i teorien, men i Norge fungerer det ikke bra nok fordi det ikke løses det grunnleggende problemet – at det produseres for mye plast.

«Gjennom en tilnærming som tar for seg hele livsløpet til plast-produkter og setter inn tiltak høyere opp i verdikjeden, kan en oppnå mer effektive og varige forbedringer. Mengden plastav-fall må reduseres.»

Dette er regjeringens egne ord. Naturvernforbundet forventer at myndighetene gjør nettopp det – setter inn tiltak kom reduserer plastproduksjonen.

Den plasten som ikke er omfattet av en avfallsordning, er det ingen som betaler for og heller ingen som har noen insentiver for å redusere. Dette inkluderer blant annet emballasje fra netthan-del, plast i produkter og plast fra fiskeri og oppdrett.

Gi produsentene utvidet ansvar for egne produkter

Naturvernforbundet vil forskriftsfeste produktansvar for all plast.

• Produsentansvaret må sikre at de faktiske kostnadene knyttet til innsamling, transport, sortering og materialgjenvinning av plastavfall blir dekket av produsentene.

• Faktiske kostnadene knyttet til innsamling, transport, sortering og materialgjenvinning av plastavfall blir dekket av produsentene.

• For spesielt forsøplende produkter, bør produsentene få ansvar for å begrense forsøpling og dekke kostnader til opprydning.

• Forbud mot salg av særlig plastforurensende tekstiler, dvs. tekstiler i plast der det lekkes ut miljøskadelige mengder mikrofiber og mik-roplast ved bruk og vask.

• Krav om mikroplastfilter på nye vaskemaskiner.

Les mer om Naturvernforbundets øvrige krav i kampen mot plast