Presser gjennom motorvei i naturreservat

Regjeringen velger å overkjøre naturen, og presser gjennom ny firefelts motorvei for 110 km/t gjennom naturreservatet i Lågendeltaet ved Lillehammer.

– Festtalene etter naturtoppmøtet i Montreal lyder svært hule når Regjeringen ikke en gang klarer å ta vare på de områdene som allerede har lovens strengeste vern. Å bygge nye, firefelts motorveier gjennom våre rikeste naturområder er stikk i strid med alle mål om naturvern, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Ulønnsom og unødvendig

Før jul avslo Miljødirektoratet søknaden om dispensasjon til å bygge veien. Lovverket åpner ikke for å kunne gi dispensasjon til ødeleggelse av naturreservater for å bygge en vei som er ulønnsom og unødvendig.

– Det planlagte tiltaket er vurdert å ha svært negativ konsekvens for verneverdiene i Lågendeltaet. Det er mange våtmarksområder som er nedbygget i Norge, og derfor er det særlig viktig å ta vare på de vi har igjen, sa miljødirektør Ellen Hambro i sakens anledning.

Opphever vernet delvis

Eneste mulighet for å få bygd veien etter den foreslåtte traseen er da å oppheve deler av vernet i området. Det er akkurat det Regjeringen nå ønsker å gjøre. Attpåtil fremstilles dette som, ifølge finansminister Trygve Slagsvold Vedum, «en god løsning for folk, miljøet og dyrelivet».

– E6 ved Lillehammer er i stor grad en 2-/3-felts vei med midtdeler. Det er fullt mulig å legge om resten av veien til samme standard, i dagens trasé, uten å forringe verneverdiene betydelig. I stedet lar regjeringa Nye Veier tviholde på sitt firefeltskjør, og presser gjennom en ny, firefelts motorvei. Med dagens vei snakker vi totalt seks felt med vei, gjennom et sårbart naturområde med Norges strengeste vern. Det er totalt uholdbart, sier nestleder Pernille Bonnevie Hansen i Naturvernforbundet.