Protest mot næringsministerens «folkemøte» om gruvedumping

Naturvernere og samiske grupper varsler demonstrasjon når næringsministeren Torbjørn Røe Isaksen besøker Kvalsund for å snakke om Nussir-gruva i Repparfjorden og «det grønne skiftet» mandag 8. april.

I februar ga nærings- og fiskeridepartementet Nussir konsesjon til å dumpe to millioner tonn tungmetallholdig gruveslam årlig i Repparfjorden, en nasjonal laksefjord i Kvalsund, Finnmark, i strid med miljø- og reindriftsfaglige råd. Derfor arrangerer Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Norske Samers Riksforbund en aksjon utenfor næringsministerens «folkemøte» (i regi av Hammerfest Næringsforening) på Miljøbygget, Kvalsund, fra kl. 17.30 mandag 8. april.

– Å snakke om gruvedumping som en del av «det grønne skiftet» er å snu saken fullstendig på hodet. Det er først nå som motstanden blir stor at ministeren og Nussir markedsfører gruva som et miljøtiltak. Næringsministeren kan ikke opptre som reklamefigur for Nussir, samtidig som klagene fra Naturvernforbundet, Sametinget og berørte reinbeitedistrikter er til behandling hos Kongen i statsråd, sier Leif Wasskog, fylkesleder i Naturvernforbundet i Finnmark.  

– Nussir-gruva er det motsatte av «det grønne skiftet»

Norge er blant de siste fem landene i verden som dumper gruveavfall i sjø.

– Vi trenger et grønt skifte for å ta vare på både naturen, klimaet og ressursene. Dette kan ikke settes opp mot hverandre. Å ofre naturen for klimaet er som å tenne på huset for å holde seg varm, sier Erling Andre Stålsett Haneboe fra Natur og Ungdom. 

Naturvernforbundet har klaget driftskonsesjonen som ble gitt til Nussir inn for Kongen i statsråd. Konsesjonen har alvorlige mangler sett opp mot kravene i mineralloven.

Truer samiske rettigheter, fiskeri og andre næringer

Etter at utslippstillatelsen ble gitt i 2016 har det blitt gjort undersøkelser av det gamle deponiet i Repparfjorden, som stammer fra forrige gang det var gruvedrift. Undersøkelsene tyder på at relativt store mengder kobber sprer seg i vannmiljøet. Samtidig har undersøkelser avdekket at deponiområdet benyttes som gyteområde av torsken.

Dumping av 2 millioner tonn avfallsmasse årlig tilsvarer 13 lastebillass med gruveavfall hver time, døgnet rundt. Innholdet av tungmetaller i gruveavfallet vil være så stort at vannkvaliteten etter Miljødirektoratets egne tabeller kan bli klassifisert som «svært dårlig» med akutt toksisk virking.

Gruven vil også skape problemer for reindrift. Den planlagte gruva ligger midt i reinbeitedistriktet Fiettar 22, og i flyttleia for reinbeitedistrikt 20 Fálá. Begge reinbeitedistriktene har allerede fått arealbegrensninger, ødelagt bruksareal og trusler om nye inngrep.