• Nei til gruvedumping

Laksefjord blir søppelfylling

- Grønt lys for miljøkriminalitet i Repparfjord

19. desember 2016 godkjente Regjeringen gruveselskapet Nussir sine planer om å slippe ut to millioner tonn tungmetallholdig gruveslam årlig ut i Repparfjord. Fjorden har status som nasjonal laksefjord, og det er viktige gytefelt for kysttorsk i . - Det er totalt uakseptabelt å bruke norske fjorder som avfallsplass for gruveindustrien, sa tidligere leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, om planene.

I desember 2015 fikk prosjektet utslippstillatelse fra Miljødirektoratet. Naturvernforbundet mente tillatelsen var i strid med nasjonal og internasjonal miljølovgivning, og påklagde avgjørelsen til ESA—domstolen som overvåker medlemslandenes vannforvaltning. 

11. desember 2015 var en fakkelmarkering for Repparfjorden i Alta - les om den her

– Vi kommer til å klage vedtaket inn for klima- og miljøministeren og forventer at han setter hensynet til naturen først. I Førdefjorden, der regjeringen tidligere i år ga tillatelse til å dumpe gruvemassene i fjorden er det nå avdekket strømmer som ikke har vært vurdert tidligere. Vi frykter det er lignende strømmer i Repparfjorden og krever derfor en helt ny gjennomgang av disse sakene, sa tidligere leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, i forbindelse med utslippstillatelsen i 2015. Nå har altså klima- og miljøminister Vidar Helgesen gitt endelig tillatelse til gruven.

Vil du støtte vårt arbeid for fjordene? Send SMS med NATURGAVE RENFJORD til 2377 (200 kroner) eller trykk her.

I sin høringsuttalelse til planene for noen år siden sa det daværende Direktoratet for Naturforvaltning (nå en del av Miljødirektoratet):

«Det fremgår av konsekvensutredningen at nivåene for nikkel i avgangen ligger over grenseverdiene for god kjemisk tilstand. Dersom grenseverdiene for nikkel overskrides vil det tilsi dårlig kjemisk tilstand i vannforekomsten. DN vil påpeke at vannforskriftens § 12 bare åpner for å gjøre unntak fra kravet til god økologisk tilstand, og ikke fra kravet til god kjemisk tilstand. Det vil derfor ikke være adgang til å tillate deponering av avgangsmasser som innebærer at vannforekomsten får dårlig kjemisk tilstand. DN vil også minne om at det er et vilkår at alle praktiske tiltak gjennomføres for å begrense en negativ utvikling i vannforekomsten.»

 –Utslippene fra koppergruven vil overskride grenseverdiene  for tungmetaller, og i denne cocktailen av ulike miljøgifter er innholdet av nikkel alene nok til å gi dårlig kjemisk tilstand i fjorden, sier Haltbrekken.

Havforskningsinstituttet har påvist store mangler i kunnskapsgrunnlaget og har i flere høringsuttalelser advart mot å bruke Repparfjorden som dumpeplass for gruveavfall.  

- Miljødirektoratet har forlatt sin rolle

Naturvernforbundet mener Miljødirektoratet har forlatt rollen som miljøfaglig forvaltningsorgan i gruvesaker.

- Å gi grønt lys for ett av de mest miljøfiendtlige industriprosjekter i norgeshistorien, på tvers av faglige råd og advarsler,  med begrunnelse i at samfunnsnytten oppveier de negative konsekvensene er ikke miljøforvaltning.  Det er å fremme en skitten industripolitikk basert på usikker synsing om framtidige inntekter, sier Lars Haltbrekken.

I 2013 ble Klima og Forurensningsdirektoratet ( Klif ) og Direktoratet for Naturforvaltning (DN ) slått sammen til Miljødirektoratet. Naturvernforbundet viser til DN sin egen høringsuttalelse til gruveprosjektet, hvor de fraråder å gi utslippstillatelse.      

Direktoratet for Naturforvaltnings konklusjon og anbefaling:

"Kunnskapen som foreligger viser at tiltaket vil medføre negative konsekvenser for naturmangfold og miljøtilstand i Repparfjorden.  Vannforskriftens § 12 åpner bare for å gjøre unntak fra kravet til god økologisk tilstand og ikke fra kravet til god kjemisk tilstand. Det vil derfor ikke være adgang til å tillate deponering av avgangsmasser som innebærer at vannforekomsten får dårlig kjemisk tilstand. Ut fra de vurderinger som kommer frem i delutredningene vil den aktuelle vannforekomsten havne i dårlig kjemisk tilstand. Tiltaket vil derfor være i strid med vannforskriftens § 12. På bakgrunn av dette mener DN at konsekvensutredningen tar utgangspunkt i feilaktige tolkninger av vannforskriftens bestemmelser. Dette, samt tiltakets mange negative effekter på det marine miljø gjør at DN frarår Klif å gi tillatelse til det omsøkte utslippet."

 

Vil du støtte vårt arbeid for fjordene? Send SMS med NATURGAVE RENFJORD til 2377 (200 kroner) eller trykk her.

 

 

Mer informasjon: Les bakgrunnsnotat om Repparfjorden

Gruvedumping i Repparfjord

Stilte gruvekrav til Venstres landsmøte

08.03.2019

Stans den forurensende Nussir-gruven, respekter urfolks rettigheter! Venstre må nå vise seg som et ansvarlig miljøparti i regjering, krever Naturvernforbundet, Norske Samers Riksforbund (NSR), Natur og Ungdom og NSR Ungdom.

Klager gruvekonsesjon inn for Kongen i statsråd

08.03.2019

Naturvernforbundet klager nå på driftskonsesjonen som ble gitt til gruveselskapet Nussir. - Vi mener konsesjonen er gitt på sviktende grunnlag, i strid med føringer i mineralloven, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Hvorfor er sjødeponi i Repparfjorden en elendig løsning?

20.02.2019

Naturvernforbundet er ikke mot gruver, men mot gruver som forurenser fjorder og rammer samiske rettigheter, reindrift, fiskeri og andre naturbaserte næringer. Når Regjeringen tillater dumping av gruveavfall i Repparfjorden, så plasserer de Norge på den internasjonale verstinglista når det gjelder miljø.

Gruvedumping har skapt rekordinnmelding

821 nye medlemmer på 5 dager

19.02.2019

Etter at Næringsdepartementet ga tillatelse til gruvedrift ved Repparfjorden, har 821 personer meldt seg inn i Naturvernforbundet. – Vi opplever en voldsom tilstrømming, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Uttalelse fra Naturvernforbundets landsstyre

Fordømmer gruve-ja fra Næringsdepartementet

16.02.2019

Naturvernforbundets landsstyre fordømmer tillatelsen fra Nærings- og fiskeridepartementet om å starte opp den omstridte gruvedrifta ved Repparfjord i Finnmark. Naturvernforbundet vil klage saken inn til Kongen i Statsråd og krever at Regjeringen snur.

Et av de mest miljøfiendtlige industriprosjektene i Norge noensinne:

Tillater gruvedumping i nasjonal laksefjord

14.02.2019

Næringsdepartementet ga i dag driftstillatelse til selskapet Nussir, som ønsker å opprette en kobbergruve ved Repparfjord i Kvalsund kommune i Finnmark. Gruveavfallet skal dumpes i fjorden, som er gitt beskyttelse som nasjonal laksefjord. – Dette er et av de mest miljøfiendtlige industriprosjektene i norgeshistorien, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg, som varsler fortsatt kamp mot ødeleggelsen av fjorden.

Fakta om Nussirs kobbergruve ved Repparfjorden

Selskapet Nussir ASA har fått driftskonsesjon for en kobbergruve ved Repparfjorden i Finnmark. Avfallet fra gruvevirksomheten skal dumpes i fjorden. 17 lastebillass hver time, så lenge som gruva er i drift. Dette vil rasere miljøet i fjorden, som har spesiell beskyttelse som nasjonal laksefjord samt store bestander av andre fiskeslag.

Viser fra 1 til 10 av totalt 12 artikler