Samferdsel

Vi reiser mer, og vi reiser lenger. Siden 1965 er antall reiser tredoblet, og vi reiser fire ganger så langt. Og mest av alt reiser vi med bil - faktisk har bruken av personbil blitt mer enn femdoblet i løpet av de siste 40 årene. Det har store følger for miljøet.

Mer enn en firedel av klimagassutslippene her i landet kommer fra samferdselssektoren. Både veitrafikk, sjøtransport og flytrafikk som står for betydelige utslipp.

Men klimagassutslipp er ikke det eneste miljøproblemet veitrafikken må ta på sin kappe. Luftforurensing både i form av eksos og svevestøv er også et stort problem, og biltransport er den største bidragsyteren til luftforurensningen i de største byene, samt til mikroplast i naturen. I tillegg krever infrastrukturen mye areal. Stadig flere motorveier bidrar til å bygge ned verdifull natur og matjord.

Mer veier = mer utslipp

Mye tyder på at trafikken øker når det blir enklere og raskere å kjøre bil. En rapport fra Statens vegvesen i 2008 viste at bygging av firefelts vei i Telemark og Aust-Agder vil øke klimagassutslippene fra veiene i området med cirka 40 prosent. Utslippsveksten skyldes økt drivstofforbruk når farten øker, og at biltrafikken vokser når det går raskere å kjøre.

Trafikkveksten bidrar til økte utslipp – begrensinger nødvendig

Dermed er vi inne på det største problemet i samferdselsektoren, nemlig at trafikken har økt jevnt og trutt. Og prognosene peker i samme retning. For miljøet er det derfor viktig å arbeide for at transportbehovet dempes, blant annet gjennom en bevisst arealpolitikk i kommunene, gjennom å slutte å bygge nye veier og rullebaner, og gjennom avgifter som tar hensyn til trafikkens miljøulemper.

Samtidig er det viktig å legge til rette for at folk kan kunne transportere seg så miljøvennlig som mulig. De myke trafikantene må ha førsteretten, og kollektivtransporten må bli bedre og mer effektiv, særlig i og rundt de større byene. Mellom de største byene der trafikken er stor, trenger vi jernbane med høyere hastighet og mer kapasitet som kan gjøre flyet overflødig og samtidig reduserer behovet for tungtransport på vei.

Ny teknologi trengs - men må brukes fornuftig

Det er ingen tvil om at ny teknologi er viktig for å redusere transportsektorens miljøbelastning. Men dersom trafikken fortsetter å vokse, vil deler av vinninga gå opp i spinninga. Da trengs det enda hardere virkemidler for å komme i mål. Ny teknologi må derfor kombineres med tiltak som reduserer transportomfanget og får mer av persontransporten over fra bil og fly til sykkel og kollektivtransport, samtidig som godstransporten i størst mulig grad må over på sjø og bane.

Artikkelen ble sist oppdatert: 14.04.2021

Nyheter

2021
Prioriteringer i samferdselssektoren

Gledelig forslag om slankere hovedveier

15.06.2022 | Sist oppdatert: 15.06.2022

Statens vegvesen foreslår at reglene for veibygging endres slik at det blir lettere å utbedre dagens veier framfor å bygge nye. Dette gjøres ved at fartsnivået senkes, og at veier med to og tre felt i større grad brukes framfor firefeltsveier.

DSC_3081

Klager på grønt lys til motorvei

19.05.2022 | Sist oppdatert: 19.05.2022

Statsforvalterens dispensasjon til bygging av motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat er nå klaget inn til Miljødirektoratet. – Denne veien må stanses. Det er svært overraskende og skuffende at Statsforvalteren i Innlandet tillater bygging av firefelts motorvei gjennom et naturreservat, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

2021

23 veistrekninger som trenger nye planer

27.04.2022 | Sist oppdatert: 27.04.2022

Naturvernforbundet har analysert veiplanene for 23 strekninger i Norge, fra Lyngdal i sør til Steinkjer i nord – rundt 850 kilometer motorvei. Og anbefaler store kutt.

Laagendelta

Motorvei til 12 milliarder gjennom naturreservat

26.04.2022 | Sist oppdatert: 26.04.2022

Det er selvfølgelig ikke lov å bygge i naturreservater. Likevel har Statsforvalteren i Innlandet gitt Nye Veier AS dispensasjon til å bygge 4 felts motorvei i bru gjennom Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer kommune.

2021
Sammen om veikrav

Mer penger til veivedlikehold, mindre ødeleggelse av natur og matjord

22.03.2022 | Sist oppdatert: 22.03.2022

Det bygges overdimensjonerte motorveier for høy fart som ødelegger mye natur og matjord. Disse veiene er også kostbare og gir høye bompenger, samtidig som vi trenger å utbedre og vedlikeholde de veiene vi har. Naturvernforbundet har gått sammen med Norges Automobil-Forbund (NAF) og Norges Bondelag om et brev til samferdselsministeren for å endre regelverket for veibygging.

MAG_1332
Store feil og mangler i Hordfast-rapport:

Vil gi store klimagassutslipp i minst 50 år

14.03.2022 | Sist oppdatert: 14.03.2022

Statens vegvesen har i dag presentert en egenprodusert studie av klimakonsekvensene av Hordfast-prosjektet. Til grunn for vegvesenets rapport ligger en rekke tvilsomme premisser, antakelser og forutsetninger.

Viser fra 1 til 8 av totalt 98 artikler

Relaterte tema