Samferdsel

Vi reiser mer, og vi reiser lenger. Siden 1965 er antall reiser tredoblet, og vi reiser fire ganger så langt. Og mest av alt reiser vi med bil - faktisk har bruken av personbil blitt mer enn femdoblet i løpet av de siste 40 årene. Det har store følger for miljøet.

Mer enn en firedel av klimagassutslippene her i landet kommer fra samferdselssektoren. Både veitrafikk, sjøtransport og flytrafikk som står for betydelige utslipp.

Men klimagassutslipp er ikke det eneste miljøproblemet veitrafikken må ta på sin kappe. Luftforurensing både i form av eksos og svevestøv er også et stort problem, og biltransport er den største bidragsyteren til luftforurensingen i de største byene. I tillegg krever infrastrukturen mye areal. Stadig flere motorveier bidrar til å bygge ned verdifull natur og matjord.

Mer veier = mer utslipp

Mye tyder på at trafikken øker når det blir enklere og raskere å kjøre bil. En rapport fra Statens vegvesen i 2008 viste at bygging av firefelts vei i Telemark og Aust-Agder vil øke klimagassutslippene fra veiene i området med ca. 40 prosent. Utslippsveksten skyldes økt drivstofforbruk når farten øker, og at biltrafikken vokser når det går raskere å kjøre.

Trafikkveksten bidrar til økte utslipp – begrensinger nødvendig

Dermed er vi inne på det største problemet i samferdselsektoren, nemlig at trafikken har økt jevnt og trutt. Og prognosene peker i samme retning. For miljøet er det derfor viktig å arbeide for at transportbehovet dempes, bl.a. gjennom en bevisst arealpolitikk i kommunene, gjennom å slutte å bygge nye veier og rullebaner, og gjennom avgifter som tar hensyn til trafikkens miljøulemper.

Samtidig er det viktig å legge til rette for at folk kan kunne transportere seg så miljøvennlig som mulig. De myke trafikantene må ha førsteretten, og kollektivtransporten må bli bedre og mer effektiv, særlig i og rundt de større byene. Mellom de største byene der trafikken er stor, trenger vi høyhastighetsbaner som gjør flyet overflødig og samtidig reduserer behovet for tungtransport på vei.

Ny teknologi trengs - men må brukes fornuftig

Det er ingen tvil om at ny teknologi er viktig for å redusere transportsektorens miljøbelastning. Men dersom trafikken fortsetter å vokse, vil deler av vinninga gå opp i spinninga. Da trengs det enda hardere virkemidler for å komme i mål. Ny teknologi må derfor kombineres med tiltak som reduserer transportomfanget og får mer av persontransporten over fra bil og fly til sykkel og kollektivtransport, samtidig som godstransporten i størst mulig grad må over på sjø og bane.

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.09.2018

Nyheter

Bilko på motorvei E18
Ny rapport fra OECD:

Mener Norge må gjøre mer

19.05.2011 | Sist oppdatert: 16.07.2014

OECD har i dag lagt fram en rapport hvor de gjennomgår Norges miljøinnsats og kommer med klare anbefalinger om at Norge må gjøre mer for å redusere klimagassutslippene, spesielt i transportsektoren.

Trikk 3 oslo

Vil ha grønnere byområder

22.03.2011 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Det er et stort potensial for å redusere biltrafikken og legge om til mer miljøvennlig transport i byområdene. I tiden fram mot kommunevalget ønsker Naturvernforbundet debatt om miljøvennlige transportløsninger.

Oslo gate med mye trafikk
Transportutredning levert regjeringen:

Trenger færre biler og mer kollektivt i byene

01.02.2011 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Norge kommer ikke til å innfri sine miljømål dersom det ikke tas kraftige grep for å dempe bilbruken i byområdene. Det viser en utredning regjeringen mottok i dag.

Fly pa flyplass vinter

Nye flyruter knuser miljøtiltak

23.12.2010 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Antall passasjerer til og fra norske flyplasser økte med med mer enn 10 prosent i tredje kvartal i år sett i forhold til samme periode i fjor. Og veksten ser ut til å fortsette. Samferdselsdepartementet har gitt Oslo Lufthavn grønt lys for å utvide terminalen slik at antall passasjerer kan økes fra dagens om lag 19 millioner årlig til 28 millioner.

Oslo gate med mye trafikk
Tiltak for bedre luftkvalitet:

Foreslår ny forurensningsavgift for bilister

30.11.2010 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Regjeringen har i flere år lovet at det skal utformes en nasjonal handlingsplan for bedre luftkvalitet som beskriver nødvendige tiltak og virkemidler for å nå nasjonale mål for lokal luftkvalitet. Den mangler fremdeles. Astma- og Allergiforbundet og Naturvernforbundet krever nå tiltak.

Høyhastighetsbaner:

Offensivt utredningsmandat

19.02.2010 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Regjeringen har i dag overlevert Jernbaneverket et nytt mandat for utredning av høyhastighetsbaner. – Det er et offensivt mandat. Det er bra, sier Holger Schlaupitz, fagleder i Norges Naturvernforbundet. – Mandater peker på mange viktige momenter som skal utredes grundig. Vi forventer at det følger med nok penger til å gjennomføre dette arbeidet.

Stor bil SUV
Klimakur 2020:

Vinn-vinn-effekter i transportsektoren

17.02.2010 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Etatsprosjektet Klimakur la i dag fram sin rapport som peker på tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslipp i Norge. Rapporten peker på mange transporttiltak som i sum vil kunne gi 3,0–4,5 mill. tonn CO2-ekvivalenter lavere utslipp årlig enn hva som forventes uten en ekstra innsats.

Akersvika hedmark3
Vil utvide til firefeltsvei:

E6-utbygging midt i naturreservat

15.02.2010 | Sist oppdatert: 24.06.2011

I løpet av våren skal Miljøverndepartementet bestemme seg for om E 6 gjennom Åkersvika naturreservat skal utvides til firefeltsvei, eller om det skal lage en helt ny vei utenom det verna våtmarksområdet. Naturvernforbundet mener det finnes et alternativ som er langt bedre.

Viser fra 73 til 80 av totalt 85 artikler

Relaterte tema