Samferdsel

Vi reiser mer, og vi reiser lenger. Siden 1965 er antall reiser tredoblet, og vi reiser fire ganger så langt. Og mest av alt reiser vi med bil - faktisk har bruken av personbil blitt mer enn femdoblet i løpet av de siste 40 årene. Det har store følger for miljøet.

Mer enn en firedel av klimagassutslippene her i landet kommer fra samferdselssektoren. Både veitrafikk, sjøtransport og flytrafikk som står for betydelige utslipp.

Men klimagassutslipp er ikke det eneste miljøproblemet veitrafikken må ta på sin kappe. Luftforurensing både i form av eksos og svevestøv er også et stort problem, og biltransport er den største bidragsyteren til luftforurensningen i de største byene, samt til mikroplast i naturen. I tillegg krever infrastrukturen mye areal. Stadig flere motorveier bidrar til å bygge ned verdifull natur og matjord.

Mer veier = mer utslipp

Mye tyder på at trafikken øker når det blir enklere og raskere å kjøre bil. En rapport fra Statens vegvesen i 2008 viste at bygging av firefelts vei i Telemark og Aust-Agder vil øke klimagassutslippene fra veiene i området med cirka 40 prosent. Utslippsveksten skyldes økt drivstofforbruk når farten øker, og at biltrafikken vokser når det går raskere å kjøre.

Trafikkveksten bidrar til økte utslipp – begrensinger nødvendig

Dermed er vi inne på det største problemet i samferdselsektoren, nemlig at trafikken har økt jevnt og trutt. Og prognosene peker i samme retning. For miljøet er det derfor viktig å arbeide for at transportbehovet dempes, blant annet gjennom en bevisst arealpolitikk i kommunene, gjennom å slutte å bygge nye veier og rullebaner, og gjennom avgifter som tar hensyn til trafikkens miljøulemper.

Samtidig er det viktig å legge til rette for at folk kan kunne transportere seg så miljøvennlig som mulig. De myke trafikantene må ha førsteretten, og kollektivtransporten må bli bedre og mer effektiv, særlig i og rundt de større byene. Mellom de største byene der trafikken er stor, trenger vi jernbane med høyere hastighet og mer kapasitet som kan gjøre flyet overflødig og samtidig reduserer behovet for tungtransport på vei.

Ny teknologi trengs - men må brukes fornuftig

Det er ingen tvil om at ny teknologi er viktig for å redusere transportsektorens miljøbelastning. Men dersom trafikken fortsetter å vokse, vil deler av vinninga gå opp i spinninga. Da trengs det enda hardere virkemidler for å komme i mål. Ny teknologi må derfor kombineres med tiltak som reduserer transportomfanget og får mer av persontransporten over fra bil og fly til sykkel og kollektivtransport, samtidig som godstransporten i størst mulig grad må over på sjø og bane.

Artikkelen ble sist oppdatert: 14.04.2021

Nyheter

Tog3

Venta på toget

19.09.2012 | Sist oppdatert: 14.11.2012

Toget har gitt inspirasjon til flere tusen sanger rundt om i verden. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har valgt ut noen togsanger og satt sammen ei spilleliste for samferdselsminister Marit Arnstad. Spillelista ble gitt ministeren i det hun satte seg på toget til Larvik i dag.

Togpassasjerer pa perrong

Bompenger til jernbanen - ja takk!

23.07.2012 | Sist oppdatert: 30.07.2012

Regjeringen åpnet i forrige uke for at bompenger i framtiden skal kunne brukes til å finansiere jernbaneutbygging. Naturvernforbundets råd er klokkeklart: Forslaget er strålende!

Trikk 3 oslo (smalere)

Vil ha transportpolitikk for folk og miljø

04.07.2012 | Sist oppdatert: 25.01.2013

Regjeringen skal på nyåret legge fram en ny nasjonal transportplan, som legger rammene for transportpolitikken i årene framover og skal gjelde for perioden 2014–2023. – Nå er det på tide å få en transportplan som gjør det enklere for folk å reise miljøvennlig. Da kan vi ikke fortsette å satse på bredere veier og større flyplasser, som bidrar til enda mer trafikk, særlig ikke når det finnes gode alternativer, sier nestleder i Naturvernforbundet, Ingeborg Gjærum.

IMG_1730

Oslopakke 3 – mot klimaforliket

13.06.2012 | Sist oppdatert: 13.06.2012

– Oslopakke 3 går i stikk motsatt retning av klimaforliket som ble vedtatt i Stortinget i går. Klimameldingen og klimaforliket legger opp til at veksten i transporten i de store byregionene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. For å klare det må også kommunene legge planer som bygger opp om dette, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

E6 og Østfoldbanen ved Hølen i Vestby Foto Leif Harald Ruud
Krever tydeligere miljøprofil på transportplanen:

Mer jernbane, færre motorveier og flyplassutvidelser

29.02.2012 | Sist oppdatert: 29.02.2012

For at transportsektoren skal ta klimaproblemet på alvor, må det gjøres noen tøffe og tydelige valg. – Vi må satse på jernbane framfor nye motorveier og flyplassutvidelser. Bygger vi bare mer av alt, spises klimagevinsten fra jernbanen opp av økt vei- og flytrafikk, påpeker leder Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Tog vestfossen
Jernbaneutbygging på Østlandet:

– Kommunene må bidra

16.02.2012 | Sist oppdatert: 22.02.2012

Jernbaneverket overleverte i dag sin intercity-utredning til samferdselsministeren. Den viser at det er mulig å bygge ut det såkalte intercity-trianglet mellom Halden, Lillehammer og Skien til moderne dobbeltspor på ti år. Naturvernforbundet mener kommunene sitter med nøkkelen for å få det til å bli en suksess.

IMG_0610

Vei i viktig verneområde

02.02.2012 | Sist oppdatert: 16.02.2012

Miljøverndepartementet avgjorde nylig striden om utvidelse av riksvei 22 i Nordre Øyern naturresevat i utbyggers favør. – Ut fra det sterke politiske presset som utviklet seg, var vi forberedt på utfallet, sier lokalaktivistene Mette Sperre og Liv Grøtvedt.

Flytoget-ved-Oslo-Lufthavn utsnitt
Miljøorganisasjonene:

Klimavennlige høyhastighetsbaner

25.01.2012 | Sist oppdatert: 01.02.2012

Jernbaneverkets høyhastighetsutredning la i dag fram sine anbefalinger. – Rapportene viser at det er et betydelig trafikkgrunnlag for høyhastighetsbaner i Norge, og at togtrafikken vil være lønnsom og bidra til nye reisevaner som reduserer klimagassutslippene fra vei- og flytrafikken, er miljøorganisasjonenes respons.

Viser fra 73 til 80 av totalt 98 artikler

Relaterte tema