Samferdsel

Vi reiser mer, og vi reiser lenger. Siden 1965 er antall reiser tredoblet, og vi reiser fire ganger så langt. Og mest av alt reiser vi med bil - faktisk har bruken av personbil blitt mer enn femdoblet i løpet av de siste 40 årene. Det har store følger for miljøet.

Mer enn en firedel av klimagassutslippene her i landet kommer fra samferdselssektoren. Både veitrafikk, sjøtransport og flytrafikk som står for betydelige utslipp.

Men klimagassutslipp er ikke det eneste miljøproblemet veitrafikken må ta på sin kappe. Luftforurensing både i form av eksos og svevestøv er også et stort problem, og biltransport er den største bidragsyteren til luftforurensningen i de største byene, samt til mikroplast i naturen. I tillegg krever infrastrukturen mye areal. Stadig flere motorveier bidrar til å bygge ned verdifull natur og matjord.

Mer veier = mer utslipp

Mye tyder på at trafikken øker når det blir enklere og raskere å kjøre bil. En rapport fra Statens vegvesen i 2008 viste at bygging av firefelts vei i Telemark og Aust-Agder vil øke klimagassutslippene fra veiene i området med cirka 40 prosent. Utslippsveksten skyldes økt drivstofforbruk når farten øker, og at biltrafikken vokser når det går raskere å kjøre.

Trafikkveksten bidrar til økte utslipp – begrensinger nødvendig

Dermed er vi inne på det største problemet i samferdselsektoren, nemlig at trafikken har økt jevnt og trutt. Og prognosene peker i samme retning. For miljøet er det derfor viktig å arbeide for at transportbehovet dempes, blant annet gjennom en bevisst arealpolitikk i kommunene, gjennom å slutte å bygge nye veier og rullebaner, og gjennom avgifter som tar hensyn til trafikkens miljøulemper.

Samtidig er det viktig å legge til rette for at folk kan kunne transportere seg så miljøvennlig som mulig. De myke trafikantene må ha førsteretten, og kollektivtransporten må bli bedre og mer effektiv, særlig i og rundt de større byene. Mellom de største byene der trafikken er stor, trenger vi jernbane med høyere hastighet og mer kapasitet som kan gjøre flyet overflødig og samtidig reduserer behovet for tungtransport på vei.

Ny teknologi trengs - men må brukes fornuftig

Det er ingen tvil om at ny teknologi er viktig for å redusere transportsektorens miljøbelastning. Men dersom trafikken fortsetter å vokse, vil deler av vinninga gå opp i spinninga. Da trengs det enda hardere virkemidler for å komme i mål. Ny teknologi må derfor kombineres med tiltak som reduserer transportomfanget og får mer av persontransporten over fra bil og fly til sykkel og kollektivtransport, samtidig som godstransporten i størst mulig grad må over på sjø og bane.

Artikkelen ble sist oppdatert: 14.04.2021

Nyheter

2021
Prioriteringer i samferdselssektoren

Gode signaler fra Erling Sande

07.02.2022 | Sist oppdatert: 07.02.2022

Lederen for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Erling Sande (Sp), sier til NRK at store samferdselsutbygginger bør utsettes eller nedskaleres til fordel for utbedring av mindre veier, rassikring og mer vedlikehold.

Bilde motorveiseminar

Seminar om motorveibygging

05.02.2022 | Sist oppdatert: 06.02.2022

Presset for å bygge motorveier for høy fart – med store negative konsekvenser for natur, matjord og klima – har økt betydelig. Hvorfor bør vi tenke annerledes? Hvilke alternativer har vi? Finn noen svar ved å se opptak av og presentasjoner fra seminar om dette temaet med blant annet fagfolk og politikere.

Finse tarje sælen lavik

Norge – landet med trege tog og mange fly

12.11.2021 | Sist oppdatert: 12.11.2021

Nordmenn flyr tre ganger oftere innenlands enn de som flyr nest mest i Europa. Vi har i tillegg Vest-Europas tregeste langdistansetog. Dette er et resultat av en bevisst politikk gjennom tiår, for å fremme fly og bil på bekostning av miljøvennlige alternativer.

Gudbrandsdalen E6
Bilister og miljøvernere står sammen:

- Nå er det vanlige veiers tur

02.11.2021 | Sist oppdatert: 02.11.2021

Naturvernforbundet og Norges Automobil-Forbund går sammen om å be regjeringen prioritere mer penger til veivedlikehold. - Vedlikehold kommer godt foran utbygging av nye veier når folk svarer på hva de mener politikerne bør prioritere, slår de to organisasjonene fast. 

2021
Både natur- og klimakrisa må løses

Motorvei i 110 km/t gir både natur- og klimatap

29.08.2021 | Sist oppdatert: 07.09.2021

Det meste av ny motorvei planlegges for 110 km/t, til tross for at farten krever ekstra lange siktlinjer med slake svinger og stigninger. Av- og påkjøringsramper må være lange og kryssene blir arealkrevende. I praksis betyr dette et arealforbruk vi ikke kan akseptere.

Viser fra 9 til 16 av totalt 98 artikler

Relaterte tema